วันอังคาร, ตุลาคม 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิจัย “รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา”

 

บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัย “รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา”

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> บทคัดย่อ

 

แสดงความคิดเห็น