Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 5,983
  • 11,512
  • 593,912
  • 8,560,898
  • 8,792,471
  • 173

บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิจัย “รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา”

 

บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัย “รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา”

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> บทคัดย่อ

 

แสดงความคิดเห็น