Get Adobe Flash player

เอกสารประกอบ(PTT) โครงการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินยกระดับคุณภาพผู้เรียนสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินยกระดับคุณภาพผู้เรียนสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ ๑๔ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

เอกสารคู่มือ การพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินยกระดับคุณภาพผู้เรียนสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

powerpoint หน่วยที่ 1

powerpoint หน่วยที่ 2

powerpoint หน่วยที่ 3

powerpoint หน่วยที่ 4

powerpoint หน่วยที่ 5

powerpoint หน่วยที่ 7

รูปภาพบรรยากาศภายในงานการอบรม

แสดงความคิดเห็น