Get Adobe Flash player

Power Point บรรยายและเอกสารใบงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 5 -8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560

ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Power Point บรรยาย

1.นโยบายปฏิรูประบบการทดสอบ.pptx

2.การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา.ppt

3.แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้-1.pptx

4.เอกสารหลักฐานการศึกษา-ปรับ-๒๕๕๘-1.pptx

5.หลักสูตรวัดประเมินผล-1.ppt

6.การบริหารจัดการเวลาเรียน-1.pptx

7.คำถามยอดฮิต_แก้ไข-School-MIS..pdf

8.การใช้งานระบบทะเบียนวัดผล-SGS-1.pptx

9.เอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบงานทะเบียนวัดผล-SGS-1.pdf

10.สารสนเทศในโรงเรียนใหม่2.pptx

11.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ-1.pptx

ใบงานฝึกปฏิบัติ

1.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ-1.xlsx

2.แบบฝึกการกรอกข้อมูล-1.xlsx

แบบฟอร์มสำหรับกรอก

1.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป.docx

2.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ.docx

3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ.docx

เฉลยแบบฝึกกรอกและฝึกตรวจ

1.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย-1.xlsx

2.เฉลยใบงาน-new-1.pptx

3.เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา-1.docx

4.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น-1.docx

5.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย-1.docx

6.การกรอกข้อมูล-ปพ.3-1.pptx

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น