Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 16
  • 21,195
  • 312,556
  • 7,527,971
  • 7,564,763
  • 665

การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 

► แบบยืนยัน ทางออนไลน์

รายชื่อโรงเรียนคู่พัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

► เอกสารโครงการ

► ตารางการจัดประชุม

แสดงความคิดเห็น