วันพฤหัสบดี, เมษายน 9สำนักทดสอบทางการศึกษา
Shadow

การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

                          การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาจาก 39 เขต ดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาถอดบทเรียนและสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา


   

แสดงความคิดเห็น