Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 273
  • 5,449
  • 347,806
  • 7,288,776
  • 7,309,318
  • 1,368

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

 

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็น