Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 6,172
  • 11,512
  • 594,101
  • 8,561,087
  • 8,792,660
  • 2,973

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

 

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็น