วันศุกร์, ธันวาคม 13สำนักทดสอบทางการศึกษา

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6,ม.3,ม.6

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นปถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น