Get Adobe Flash player

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

►กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในครั้งนี้ กำหนดการสัมมนาเป็นจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 4 วัน ในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560

จุดที่ 1 กรุงเทพมหานคร     ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 
จุดที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่     ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560
จุดที่ 3 จังหวัดขอนแก่น     ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2560

โดยกำหนดตารางการสัมมนา ดังนี้

   วันที่ 23 , 29 พฤษภาคม 2560 และ 6 มิถุนายน 2560

เวลา 15.00 น.
เป็นต้นไป

   ลงทะเบียนรับเอกสารและเข้าที่พัก

เวลา 19.00

21.00 น.

   ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

   วันที่ 24 , 30 พฤษภาคม 2560 และ 7 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

09.00 น.

   พิธีเปิดการสัมมนา
   โดย… เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน

เวลา 09.00

09.30 น.

   กิจกรรมที่ 1 “ความสำคัญของโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง”

   โดย… ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

เวลา 09.30

10.00 น.

   กิจกรรมที่ 2 “กรอบการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ
                       คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นางเพ็ญนภา แก้วเขียว  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา 10.00

10.30 น.

   การทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre-test)

เวลา 10.30

12.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน”
   โดย… นายมาโนช จันทร์แจ่ม  อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

เวลา 13.00

14.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน” (ต่อ)
   โดย… นายมาโนช จันทร์แจ่ม  อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

เวลา 14.00

15.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “ถอดประสบการณ์การดำเนินงานประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา
   ผู้ดำเนินรายการ
          1. นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

          2. นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 5

เวลา 15.00

18.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน”
   โดย… นายสุพิชญ์ ลาลุน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ)
             และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 19.00

21.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 (ต่อ)
   โดย… คณะวิทยากรกลุ่ม

   วันที่ 25 , 31 พฤษภาคม 2560 และ 8 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

10.00 น.

   กิจกรรมที่ 4 “ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่”
   โดย… ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี  อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เวลา 10.00

12.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 “ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่”
   โดย… ดร.อิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.5 (สิงห์บุรี) และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 13.00

15.00 น.

   กิจกรรมที่ 5 “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน”
   โดย… ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี  อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             ดร.วราภรณ์ แย้มทิม  อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
             ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาล  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เวลา 15.00

18.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 5 “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน”
   โดย… คณะวิทยากรบรรยายและคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 19.00

21.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 5 (ต่อ)
   โดย… คณะวิทยากรกลุ่ม

   วันที่ 26  พฤษภาคม 2560  1 และ 9  มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

09.30 น.

   กิจกรรมที่ 6 “สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นายสมบัติ เนตรสว่าง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สระบุรี เขต 1

เวลา 09.30

10.00 น.

   ทดสอบหลังการสัมมนา (Post-test)

เวลา 10.00

12.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 6  “สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                                      เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นายสมบัติ เนตรสว่าง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 13.00

14.00 น.

   สรุปการสัมมนา อภิปรายทั่วไป

 

► รายการกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 1  ความสำคัญของโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
                    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ 2  กรอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมิน
                    นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 3  บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน
กิจกรรมที่ 4  ขอบเขตและวิธีการประเมินการนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแนวใหม่
กิจกรรมที่ 5  เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
กิจกรรมที่ 6  สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                    เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

►เอกสารประกอบการสัมมนา

PPT ชี้แจงการสัมมนาฯ PPT ชี้แจงการสัมมนาฯ

PPT มาตรฐานและแนวทางการประเมินฯ PPT มาตรฐานและแนวทางการประเมินฯ

PPT คุณค่าของรางวัลพระราชทาน PPT คุณค่าของรางวัลพระราชทาน

PPT ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่ฯ PPT ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่ฯ

PPT มุมมองและประสบการณ์จากการประเมินฯ PPT มุมมองและประสบการณ์จากการประเมินฯ

 

►ภาพกิจกรรม

จุดที่ 1 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.

600524-26 (2) 600524-26 (4) 600524-26 (5) 600524-26 (6) 600524-26 (7) 600524-26 (8) 600524-26 (9) 600524-26 (10) 600524-26 (11) 600524-26 (12) 600524-26 (13) 600524-26 (14) 600524-26 Avana 1 (2) Avana 1 (3) Avana 1 (4) Avana 1 (5) Avana 1 (6) Avana 1 (7) Avana 1 (8) Avana 1 (9) Avana 1 (10) Avana 1 (11) Avana 1 Avana 2 (2) Avana 2 (3) Avana 2 (4) Avana 2 (5) Avana 2 (6) Avana 2 (7) Avana 2 (8) Avana 2 Avana 3 (2) Avana 3 (3) Avana 3 (4) Avana 3

 

จุดที่ 2 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่

0020 0030 0047 0050 0053 0060 0068 0079 0088 0091 0095 0096 0097 0101 0105 0106 0109 0112 0142 0175 0198 0206 600529-1 25600601 (2) 25600601 DSC_0201 DSC_0213 DSC_0293 DSC01994

 

จุดที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น0023 0031 0069 0087 0091 0095 0137 0148 0149 0153 0159 0173 0182 0184 0187 0192 0212 0223 0268 0269 0342 0401 0410 0425 0427 0430 0434

 

 

แสดงความคิดเห็น