วันศุกร์, ธันวาคม 13สำนักทดสอบทางการศึกษา

เอกสาร(powerpoint) การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐

Powerpoint การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่ามมา ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

Logo02

downloadfied

Powerpoint รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรและสถานศึกษา

Powerpoint ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ เรื่องนโยบายการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน

Powerpoint ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช เรื่องมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการออกแบบเครื่องมือในการวัดตัวแปร

Powerpoint รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิด

Powerpoint ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ เรื่องนานาสาระการประเมิน

Powerpoint ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป เรื่องการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)

Powerpoint รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

แสดงความคิดเห็น