Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 274
  • 5,449
  • 347,807
  • 7,288,777
  • 7,309,319
  • 12,522

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผุ้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

ด้านภาษา

ด้านคำนวณ

ด้านเหตุผล

แสดงความคิดเห็น