Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 6,216
  • 11,512
  • 594,145
  • 8,561,131
  • 8,792,704
  • 13,667

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผุ้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

ด้านภาษา

ด้านคำนวณ

ด้านเหตุผล

แสดงความคิดเห็น