Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 10,671
  • 4,696
  • 259,884
  • 7,797,081
  • 7,917,682
  • 12,983

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผุ้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

ด้านภาษา

ด้านคำนวณ

ด้านเหตุผล

แสดงความคิดเห็น