Get Adobe Flash player

Powerpoint (PPT) ประกอบการชี้ แจง สนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 Powerpoint (PPT) ประกอบการชี้แจงสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2559

2016-12-30_9-43-17

download1

แสดงความคิดเห็น