Get Adobe Flash player

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 3 – ภาคเหนือ)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 3 : ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย

…………………………………………………

IMG_5969

IMG_8631 IMG_4720 IMG_4710 IMG_4725 IMG_4730 IMG_4727IMG_8636 IMG_8637 IMG_8695 IMG_8674 IMG_8676 IMG_8678  IMG_8683 IMG_8687 IMG_8691 IMG_8694 IMG_8792 IMG_8697 IMG_8700 IMG_8702 IMG_8658 IMG_5967

แสดงความคิดเห็น