Get Adobe Flash player

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 1 – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 1 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

…………………………………………………

IMG_5875

IMG_8083 IMG_8060 IMG_8069 IMG_8261IMG_8075 IMG_8080 IMG_8084 IMG_8078IMG_8252 IMG_8255IMG_8108 IMG_8114IMG_8249 IMG_8273IMG_8250 IMG_8258IMG_8138 IMG_8133IMG_8061 IMG_8130

แสดงความคิดเห็น