Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 76,049
  • 104,479
  • 1,388,510
  • 6,314,649
  • 6,314,649
  • 828

การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน(คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559

            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมย่อย การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) ระดับความสามารถไม่ถึงขั้นต่ำ (ปรับปรุง) ความสามารถขั้นต่ำ (พอใช้) ความสามารถขั้นสูง (ดี) และความสามารถสูงมาก (ดีมาก) ของความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ระดับชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559 สำหรับเป็นฐานในการพิจารณาระดับความสามารถของผู้เรียนในด้านดังกล่าว

           การประชุมครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล  ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ครู และนักวิชาการศึกษา

แสดงความคิดเห็น