Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 323
  • 5,449
  • 347,856
  • 7,288,826
  • 7,309,368
  • 1,209

หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาฯ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

หนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่
เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาฯ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

download1
ได้ที่ลิ้งนี้ ​
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/10/Ministry-of-education-Announcement.pdf

แสดงความคิดเห็น