Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 76,067
  • 104,479
  • 1,388,528
  • 6,314,667
  • 6,314,667
  • 64,367

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

         
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

download1
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/10/Ministry-of-education-Announcement-11_10_2016-1.pdf

 

แสดงความคิดเห็น