Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 10,674
  • 4,696
  • 259,887
  • 7,797,084
  • 7,917,685
  • 85,879

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

         
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

download1
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/dlm_uploads/2016/10/Ministry-of-education-Announcement-11_10_2016-1.pdf

 

แสดงความคิดเห็น