Get Adobe Flash player

การตรวจติดตามการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

          กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็น 6 สาย ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดสุโขทัย และตาก) ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และนครนายก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และยโสธร) ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดสงขลา และพัทลุง) ทั้งนี้ สพฐ. กำหนดให้จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาในสนามสอบใด

แสดงความคิดเห็น