Get Adobe Flash player

การประชุมปฎิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โดยกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ และกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงและกำหนดแผนปฏิบัติงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 ร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ (ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เขตพื้นที่ละ 1 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพื้นที่ละ 1 คน) จำนวนทั้งสิ้น 450 คน นอกจากนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ได้แก่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (กิจการพลเรือน) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเมืองพัทยา จำนวน 10 คน

                   การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  ดังนี้

                   ระยะที่ 1 ภาคเหนือ ภาคกลาง และผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2559

                   ระยะที่ 2 ภาคใต้ และภาคตะวันออก  ระหว่างวันที่ 10 -13 กันยายน 2559

                   ระยะที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 -16 กันยายน 2559

 

แสดงความคิดเห็น