Get Adobe Flash player
Facebook
สถิติเว็บไซต์
  • 6,230
  • 11,512
  • 594,159
  • 8,561,145
  • 8,792,718
  • 1,330

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

    1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา ให้คำปรึกษา แก่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา

    2. จัดทำใบแทนประกาศนียบัตร หนังสือรับรองความรู้ หนังสือรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและใบแปลประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง
 

                    ►  คำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร

                    ►  คำร้องขอหลักฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ

                    ►  คำร้อง

                    ►  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 54/2546 เรื่อง การออกใบสุทธิและใบรับรองสถานศึกษา

                    ► เอกสารเผยแพร่   การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)

แสดงความคิดเห็น