วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27สำนักทดสอบทางการศึกษา
Shadow

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2557

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

coverA

O-net,NT 2557

************************************************************************************************************************************************************************************

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2558

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

O-net,NT 2558

*************************************************************************************************************************************************************************************

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2559

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

O-net,NT 2559

*************************************************************************************************************************************************************************************

แสดงความคิดเห็น