วันจันทร์, กันยายน 23สำนักทดสอบทางการศึกษา

PPT และเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

PPT และเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
เล่มเอกสาร ประกอบการสัมมนา 01 ปก-สารบัญ 02 บทที่ 1 03 บทที่ 2 04 บทที่ 3 05 บทที่ 3 หน่วยที่ 2 06 คณะทำงาน Power Point ประกอบการสัมมนา 01 การให้ข้อข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา 02 คุณลักษณะ ของผู้ประเมิน 03 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 04 การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 05 ปรับใหม่รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา 06 มาตรฐานเพื่อประกันภายใน 07 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประมวลภาพกิจกรรมสัมนา จุดที่ 1 วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี           จุดที่ 2 วันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี                    

(อัปเดต หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ (มัธยมศึกษา) ปี 60 หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ (ประถมศึกษา) ปี 60 01 ระเบียบรางวัลพระราชทาน ปี 2555 02 ระเบียบรางวัลพระราชทาน ปี 2556 03 ประกาศ ศธ. รางวัลพระราชทาน 04 ประกาศ สพฐ. ปี 2560 ลว.18 ส.ค. 60 05 รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี กศ. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล ให้แก่ สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล ให้แก่ สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
ไฟล์เอกสารออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
แบบยืนยันเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

แบบยืนยันเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
ลิงค์ยืนยันเข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ ลิงค์เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ดังแนบ
ชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
ชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประกาศ สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ปรับปรุงฐานข้อมูล ปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ลิงค์กรอกข้อมูลออนไลน์ เอกสาร ตรวจสอบเลขที่สมาชิกและข้อมูลต่างตามลิงค์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
ลิงค์เอกสาร ดังแนบ
คู่มือการประเมินฯ

คู่มือการประเมินฯ


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
แบบประเมินนักเรียนคู่มือการประเมินนักเรียนคู่มือการประเมินสถานศึกษาระดับก่อนประถมคู่มือการประเมินสถานศึกษาระดับประถมมัธยม
เอกสารประกอบการสัมมนาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่


Warning: printf(): Too few arguments in D:\www_data\index\wp-content\themes\viral\inc\template-tags.php on line 113
โครงการสัมมนาเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา