วันอังคาร, ตุลาคม 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์  คู่มือการใช้งาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ    

ชี้แจงการใช้โปรแกรมข้อสอบกลาง

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, กิจกรรมอบรม/สัมมนา, ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มการพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ โทร 02-2885781
การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระยะที่ 1 ชั้นม.3

การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระยะที่ 1 ชั้นม.3

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, กิจกรรมอบรม/สัมมนา, ข่าวประชาสัมพันธ์
         สพฐ. มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3            โดยครั้งนี้ดำเนินการระยะที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ครู และนักวิชาการศึกษา รวมทั้งสิ้น 100 คน  
การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน(คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559

การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน(คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, กิจกรรมอบรม/สัมมนา
            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมย่อย การประชุมปฏิบัติการกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) ระดับความสามารถไม่ถึงขั้นต่ำ (ปรับปรุง) ความสามารถขั้นต่ำ (พอใช้) ความสามารถขั้นสูง (ดี) และความสามารถสูงมาก (ดีมาก) ของความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ระดับชั้นป.3 ปีการศึกษา 2559 สำหรับเป็นฐานในการพิจารณาระดับความสามารถของผู้เรียนในด้านดังกล่าว            การประชุมครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โ
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ
กรอบโครงสร้างแบบทดสอบ รายละเอียดโครงสร้างแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด : กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง