วันเสาร์, มกราคม 18สำนักทดสอบทางการศึกษา

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ

แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, ข่าวประชาสัมพันธ์
          ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษาทุกเขต เรื่องแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พร้อมแนบข้อมูลการแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น 5 ขนาดคือ 1. เล็กพิเศษ  2. เล็ก  3. กลาง  4. ใหญ่  และ 5. ใหญ่พิเศษ ตามเอกสารที่แนบ            ซึ่งการแบ่งขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนตามเอกสารที่แนบไปก่อนหน้านั้น อาจไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.  ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งดังนี้ รหัสขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียนแต่ละขนาด 1 แทน เล็กพิเศษ 1 – 300 2 แทน เล็ก 301 – 499
โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์  คู่มือการใช้งาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ    

ชี้แจงการใช้โปรแกรมข้อสอบกลาง

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, กิจกรรมอบรม/สัมมนา, ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มการพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ โทร 02-2885781
การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระยะที่ 1 ชั้นม.3

การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระยะที่ 1 ชั้นม.3

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, กิจกรรมอบรม/สัมมนา, ข่าวประชาสัมพันธ์
         สพฐ. มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3            โดยครั้งนี้ดำเนินการระยะที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ครู และนักวิชาการศึกษา รวมทั้งสิ้น 100 คน