วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27สำนักทดสอบทางการศึกษา
Shadow

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ

การประชุมปฏิบัติการกำหนดนิยาม ตัวชี้วัด กรอบโครงสร้างและตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านสุขภาวะ

การประชุมปฏิบัติการกำหนดนิยาม ตัวชี้วัด กรอบโครงสร้างและตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านสุขภาวะ

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, กิจกรรมอบรม/สัมมนา
แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, ข่าวประชาสัมพันธ์
          ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษาทุกเขต เรื่องแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พร้อมแนบข้อมูลการแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น 5 ขนาดคือ 1. เล็กพิเศษ  2. เล็ก  3. กลาง  4. ใหญ่  และ 5. ใหญ่พิเศษ ตามเอกสารที่แนบ            ซึ่งการแบ่งขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนตามเอกสารที่แนบไปก่อนหน้านั้น อาจไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.  ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งดังนี้ รหัสขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียนแต่ละขนาด 1 แทน เล็กพิเศษ 1 – 300 2 แทน เล็ก 301 – 499
โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

การพัฒนาเครื่องมือและการให้บริการการทดสอบ, ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์  คู่มือการใช้งาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ