Get Adobe Flash player

กิจกรรมอบรม/สัมมนา

การเข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒

การเข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษา

 

แบบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

หมายเหตุ การกรอกยืนยัน หมดเขตภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญครูภาษาอังกฤษ ครูวิชาการ-วัดผล เจ้าหน้าที่/นักวิชาการศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่และนักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง (สพฐ.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 6– 9 กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
และ
การฝึกปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

…………………………………………………………………………………………….

 

การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน ทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี 2561

การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน
ทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

……………………………………………………………………………………….

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools)

ระหว่างวันที่ 10 – 13  กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools) ประกอบไปด้วย นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 12 คน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 11 คน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 จำนวน 56 คน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชายขอบ (Bridging Schools/Buffer Schools) จำนวน 22 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (สพฐ.) จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน ระหว่างวันที่ 10 – 13  กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานด้านทะเบียนวัดผลและการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักสูตร ระบบการวัดและประเมินผล และรูปแบบของเอกสารหลักฐานการศึกษา สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

(๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ สำหรับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๓ เขตๆ ละ ๑ คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒ เขต เขตละ ๑ คน รวม ๑๕ คน พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียน จำนวน ๘ โรงๆ ละ ๑ คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนเป็นตัวแทนเพื่ออบรมขยายผลต่อภายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๓๕ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน ๑๙ คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๕๓ คน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนากรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนากรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โครงการ

 

 

 

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การจัดประชุมเขียนรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง นักวิชาการศึกษาและศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครุกลุ่มบริหารวิชาการ / นายทะเบียน – วัดผลของโรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร