Get Adobe Flash player

กิจกรรมอบรม/สัมมนา

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การจัดประชุมเขียนรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง นักวิชาการศึกษาและศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครุกลุ่มบริหารวิชาการ / นายทะเบียน – วัดผลของโรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560

ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 35 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 28 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 7 เขต ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) จำนวนทั้งสิ้นรวม 106 คน

PPT และเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

เล่มเอกสาร ประกอบการสัมมนา

01 ปก-สารบัญ

02 บทที่ 1

03 บทที่ 2

04 บทที่ 3

05 บทที่ 3 หน่วยที่ 2

06 คณะทำงาน

Power Point ประกอบการสัมมนา

01 การให้ข้อข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา

02 คุณลักษณะ ของผู้ประเมิน

03 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

04 การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

05 ปรับใหม่รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา

06 มาตรฐานเพื่อประกันภายใน

07 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมสัมนา

จุดที่ 1 วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

จุดที่ 2 วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 3 วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 4 วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 5 วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

จุดที่ 6 วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

 

 

จุดที่ 7 วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเอวานา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 8 วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรม เวลคัม จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

 

 

ประกาศ การจัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai competency Test)สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

คู่มือ รับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ Manual-Thai competency Test 2017

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 35 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 29 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 6 เขต ในส่วนของภาคเหนือ(ตอนล่าง) ภาคตะวันออกและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 

► แบบยืนยัน ทางออนไลน์

► เอกสารโครงการ

► ตารางการจัดประชุม

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

แบบยืนยัน ทางออนไลน์

รายชื่อโรงเรียนคู่พัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

► เอกสารโครงการ

► ตารางการจัดประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 41 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 33 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 8 เขต ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

 

 

การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (13 – 17 กรกฎาคม 2560)

การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

                          การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาจาก 39 เขต ดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาถอดบทเรียนและสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา


   

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

►กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในครั้งนี้ กำหนดการสัมมนาเป็นจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 4 วัน ในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560

จุดที่ 1 กรุงเทพมหานคร     ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 
จุดที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่     ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560
จุดที่ 3 จังหวัดขอนแก่น     ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2560

โดยกำหนดตารางการสัมมนา ดังนี้

   วันที่ 23 , 29 พฤษภาคม 2560 และ 6 มิถุนายน 2560

เวลา 15.00 น.
เป็นต้นไป

   ลงทะเบียนรับเอกสารและเข้าที่พัก

เวลา 19.00

21.00 น.

   ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

   วันที่ 24 , 30 พฤษภาคม 2560 และ 7 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

09.00 น.

   พิธีเปิดการสัมมนา
   โดย… เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน

เวลา 09.00

09.30 น.

   กิจกรรมที่ 1 “ความสำคัญของโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง”

   โดย… ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

เวลา 09.30

10.00 น.

   กิจกรรมที่ 2 “กรอบการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ
                       คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นางเพ็ญนภา แก้วเขียว  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา 10.00

10.30 น.

   การทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre-test)

เวลา 10.30

12.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน”
   โดย… นายมาโนช จันทร์แจ่ม  อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

เวลา 13.00

14.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน” (ต่อ)
   โดย… นายมาโนช จันทร์แจ่ม  อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

เวลา 14.00

15.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “ถอดประสบการณ์การดำเนินงานประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา
   ผู้ดำเนินรายการ
          1. นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

          2. นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 5

เวลา 15.00

18.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน”
   โดย… นายสุพิชญ์ ลาลุน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ)
             และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 19.00

21.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 (ต่อ)
   โดย… คณะวิทยากรกลุ่ม

   วันที่ 25 , 31 พฤษภาคม 2560 และ 8 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

10.00 น.

   กิจกรรมที่ 4 “ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่”
   โดย… ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี  อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เวลา 10.00

12.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 “ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่”
   โดย… ดร.อิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.5 (สิงห์บุรี) และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 13.00

15.00 น.

   กิจกรรมที่ 5 “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน”
   โดย… ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี  อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             ดร.วราภรณ์ แย้มทิม  อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
             ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาล  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เวลา 15.00

18.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 5 “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน”
   โดย… คณะวิทยากรบรรยายและคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 19.00

21.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 5 (ต่อ)
   โดย… คณะวิทยากรกลุ่ม

   วันที่ 26  พฤษภาคม 2560  1 และ 9  มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

09.30 น.

   กิจกรรมที่ 6 “สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นายสมบัติ เนตรสว่าง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สระบุรี เขต 1

เวลา 09.30

10.00 น.

   ทดสอบหลังการสัมมนา (Post-test)

เวลา 10.00

12.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 6  “สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                                      เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นายสมบัติ เนตรสว่าง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 13.00

14.00 น.

   สรุปการสัมมนา อภิปรายทั่วไป

 

► รายการกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 1  ความสำคัญของโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
                    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ 2  กรอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมิน
                    นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 3  บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน
กิจกรรมที่ 4  ขอบเขตและวิธีการประเมินการนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแนวใหม่
กิจกรรมที่ 5  เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
กิจกรรมที่ 6  สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                    เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

►เอกสารประกอบการสัมมนา

PPT ชี้แจงการสัมมนาฯ PPT ชี้แจงการสัมมนาฯ

PPT มาตรฐานและแนวทางการประเมินฯ PPT มาตรฐานและแนวทางการประเมินฯ

PPT คุณค่าของรางวัลพระราชทาน PPT คุณค่าของรางวัลพระราชทาน

PPT ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่ฯ PPT ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่ฯ

PPT มุมมองและประสบการณ์จากการประเมินฯ PPT มุมมองและประสบการณ์จากการประเมินฯ

 

►ภาพกิจกรรม

จุดที่ 1 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.

600524-26 (2) 600524-26 (4) 600524-26 (5) 600524-26 (6) 600524-26 (7) 600524-26 (8) 600524-26 (9) 600524-26 (10) 600524-26 (11) 600524-26 (12) 600524-26 (13) 600524-26 (14) 600524-26 Avana 1 (2) Avana 1 (3) Avana 1 (4) Avana 1 (5) Avana 1 (6) Avana 1 (7) Avana 1 (8) Avana 1 (9) Avana 1 (10) Avana 1 (11) Avana 1 Avana 2 (2) Avana 2 (3) Avana 2 (4) Avana 2 (5) Avana 2 (6) Avana 2 (7) Avana 2 (8) Avana 2 Avana 3 (2) Avana 3 (3) Avana 3 (4) Avana 3

 

จุดที่ 2 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่

0020 0030 0047 0050 0053 0060 0068 0079 0088 0091 0095 0096 0097 0101 0105 0106 0109 0112 0142 0175 0198 0206 600529-1 25600601 (2) 25600601 DSC_0201 DSC_0213 DSC_0293 DSC01994

 

จุดที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น0023 0031 0069 0087 0091 0095 0137 0148 0149 0153 0159 0173 0182 0184 0187 0192 0212 0223 0268 0269 0342 0401 0410 0425 0427 0430 0434