Get Adobe Flash player

กิจกรรมอบรม/สัมมนา

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

แบบยืนยัน ทางออนไลน์

► เอกสารโครงการ

► ตารางการจัดประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 41 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 33 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 8 เขต ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

 

 

การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (13 – 17 กรกฎาคม 2560)

การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

                          การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาจาก 39 เขต ดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาถอดบทเรียนและสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา


   

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

►กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในครั้งนี้ กำหนดการสัมมนาเป็นจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 4 วัน ในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560

จุดที่ 1 กรุงเทพมหานคร     ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 
จุดที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่     ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560
จุดที่ 3 จังหวัดขอนแก่น     ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2560

โดยกำหนดตารางการสัมมนา ดังนี้

   วันที่ 23 , 29 พฤษภาคม 2560 และ 6 มิถุนายน 2560

เวลา 15.00 น.
เป็นต้นไป

   ลงทะเบียนรับเอกสารและเข้าที่พัก

เวลา 19.00

21.00 น.

   ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

   วันที่ 24 , 30 พฤษภาคม 2560 และ 7 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

09.00 น.

   พิธีเปิดการสัมมนา
   โดย… เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน

เวลา 09.00

09.30 น.

   กิจกรรมที่ 1 “ความสำคัญของโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง”

   โดย… ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

เวลา 09.30

10.00 น.

   กิจกรรมที่ 2 “กรอบการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ
                       คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นางเพ็ญนภา แก้วเขียว  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา 10.00

10.30 น.

   การทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre-test)

เวลา 10.30

12.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน”
   โดย… นายมาโนช จันทร์แจ่ม  อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

เวลา 13.00

14.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน” (ต่อ)
   โดย… นายมาโนช จันทร์แจ่ม  อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

เวลา 14.00

15.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “ถอดประสบการณ์การดำเนินงานประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา
   ผู้ดำเนินรายการ
          1. นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

          2. นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 5

เวลา 15.00

18.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน”
   โดย… นายสุพิชญ์ ลาลุน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ)
             และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 19.00

21.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 (ต่อ)
   โดย… คณะวิทยากรกลุ่ม

   วันที่ 25 , 31 พฤษภาคม 2560 และ 8 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

10.00 น.

   กิจกรรมที่ 4 “ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่”
   โดย… ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี  อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เวลา 10.00

12.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 “ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่”
   โดย… ดร.อิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.5 (สิงห์บุรี) และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 13.00

15.00 น.

   กิจกรรมที่ 5 “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน”
   โดย… ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี  อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             ดร.วราภรณ์ แย้มทิม  อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
             ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาล  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เวลา 15.00

18.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 5 “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน”
   โดย… คณะวิทยากรบรรยายและคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 19.00

21.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 5 (ต่อ)
   โดย… คณะวิทยากรกลุ่ม

   วันที่ 26  พฤษภาคม 2560  1 และ 9  มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

09.30 น.

   กิจกรรมที่ 6 “สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นายสมบัติ เนตรสว่าง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สระบุรี เขต 1

เวลา 09.30

10.00 น.

   ทดสอบหลังการสัมมนา (Post-test)

เวลา 10.00

12.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 6  “สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                                      เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นายสมบัติ เนตรสว่าง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 13.00

14.00 น.

   สรุปการสัมมนา อภิปรายทั่วไป

 

► รายการกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 1  ความสำคัญของโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
                    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ 2  กรอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมิน
                    นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 3  บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน
กิจกรรมที่ 4  ขอบเขตและวิธีการประเมินการนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแนวใหม่
กิจกรรมที่ 5  เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
กิจกรรมที่ 6  สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                    เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

►เอกสารประกอบการสัมมนา

PPT ชี้แจงการสัมมนาฯ PPT ชี้แจงการสัมมนาฯ

PPT มาตรฐานและแนวทางการประเมินฯ PPT มาตรฐานและแนวทางการประเมินฯ

PPT คุณค่าของรางวัลพระราชทาน PPT คุณค่าของรางวัลพระราชทาน

PPT ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่ฯ PPT ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่ฯ

PPT มุมมองและประสบการณ์จากการประเมินฯ PPT มุมมองและประสบการณ์จากการประเมินฯ

 

►ภาพกิจกรรม

จุดที่ 1 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.

600524-26 (2) 600524-26 (4) 600524-26 (5) 600524-26 (6) 600524-26 (7) 600524-26 (8) 600524-26 (9) 600524-26 (10) 600524-26 (11) 600524-26 (12) 600524-26 (13) 600524-26 (14) 600524-26 Avana 1 (2) Avana 1 (3) Avana 1 (4) Avana 1 (5) Avana 1 (6) Avana 1 (7) Avana 1 (8) Avana 1 (9) Avana 1 (10) Avana 1 (11) Avana 1 Avana 2 (2) Avana 2 (3) Avana 2 (4) Avana 2 (5) Avana 2 (6) Avana 2 (7) Avana 2 (8) Avana 2 Avana 3 (2) Avana 3 (3) Avana 3 (4) Avana 3

 

จุดที่ 2 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่

0020 0030 0047 0050 0053 0060 0068 0079 0088 0091 0095 0096 0097 0101 0105 0106 0109 0112 0142 0175 0198 0206 600529-1 25600601 (2) 25600601 DSC_0201 DSC_0213 DSC_0293 DSC01994

 

จุดที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น0023 0031 0069 0087 0091 0095 0137 0148 0149 0153 0159 0173 0182 0184 0187 0192 0212 0223 0268 0269 0342 0401 0410 0425 0427 0430 0434

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.2560

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 48 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 38 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 10 เขต ในส่วนของภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียง

 

 

 

 

 

เอกสาร(powerpoint) การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐

Powerpoint การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่ามมา ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

Logo02

downloadfied

Powerpoint รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรและสถานศึกษา

Powerpoint ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ เรื่องนโยบายการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน

Powerpoint ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช เรื่องมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการออกแบบเครื่องมือในการวัดตัวแปร

Powerpoint รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิด

Powerpoint ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ เรื่องนานาสาระการประเมิน

Powerpoint ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป เรื่องการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)

Powerpoint รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

from

               clickแบบตอบรับการประชุมออนไลน์click livk

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

 

                รายชื่ออบรมรุ่นที่ 1        รายชื่ออบรมรุ่นที่ 2        รายชื่ออบรมรุ่นที่ 3  

 

 

download1

 

       เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

       โครงการอบรม ปี 60 

       หนังสือ การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ

       ตารางรุ่น 1 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

       ตารางรุ่น 2 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

       ตารางรุ่น 3 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)     

       แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

 

การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (14 – 18 มีนาคม 2560)

การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

S__28934179

DSC00041

DSC00055

DSC00060

DSC00009

DSC00069 DSC00073 DSC00079 DSC00081 DSC00084 DSC00090 DSC00107 DSC00108 DSC00115 DSC00132 DSC00131 DSC00134 DSC00139 DSC00147

DSC00250 DSC00251 DSC00242 DSC00245 DSC00246 DSC00255 DSC00266 DSC00282 DSC00285 DSC00012 DSC00013 0027

0122 0129 0119 0110 0103 0093 0092 0091 0090 0102

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่   ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยเป็นส่วนของพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้ทั้งหมด ประกอบไปด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๓๐ เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖ เขต และสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน ๕ เขต จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ เขต ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๕  คน

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 4 – ภาคใต้)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 4 : ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

…………………………………………………

IMG_6175

IMG_0751

IMG_0787

IMG_0795

IMG_0810 IMG_0748 IMG_0753 IMG_0759 IMG_0765 IMG_0767 IMG_0770 IMG_0772 IMG_0775 IMG_0776 IMG_0778 IMG_0784 IMG_0790 IMG_0793 IMG_0796 IMG_0799 IMG_0802 IMG_0807IMG_0833 IMG_0838 IMG_0847 IMG_0812 IMG_0813 IMG_0826 IMG_0832 IMG_0850 DSC00548 DSC00549 DSC00531 DSC00553DSC00563 DSC00566 DSC00569 DSC00572