Get Adobe Flash player

กิจกรรมอบรม/สัมมนา

การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2560

obec

 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ

 

ยืนยันการเข้าร่วมประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผล
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ​
ประจำปีงบประมาณ 2560

 

การแก้ไขข้อมูลสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ

 

หมายเหตุ: สำหรับสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา
                ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
                ที่ต้องการจะปรับและแก้ไขข้อมูล สามารถส่งแบฟอร์มผ่าน 
                E-mail :  evaluation.obec@gmail.com
                ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

 

แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

from

               clickแบบตอบรับการประชุมออนไลน์click livk

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

 

                รายชื่ออบรมรุ่นที่ 1        รายชื่ออบรมรุ่นที่ 2        รายชื่ออบรมรุ่นที่ 3  

 

 

download1

 

       เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

       โครงการอบรม ปี 60 

       หนังสือ การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ

       ตารางรุ่น 1 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

       ตารางรุ่น 2 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

       ตารางรุ่น 3 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)     

       แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

 

การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (14 – 18 มีนาคม 2560)

การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

S__28934179

DSC00041

DSC00055

DSC00060

DSC00009

DSC00069 DSC00073 DSC00079 DSC00081 DSC00084 DSC00090 DSC00107 DSC00108 DSC00115 DSC00132 DSC00131 DSC00134 DSC00139 DSC00147

DSC00250 DSC00251 DSC00242 DSC00245 DSC00246 DSC00255 DSC00266 DSC00282 DSC00285 DSC00012 DSC00013 0027

0122 0129 0119 0110 0103 0093 0092 0091 0090 0102

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่   ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยเป็นส่วนของพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้ทั้งหมด ประกอบไปด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๓๐ เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖ เขต และสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน ๕ เขต จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ เขต ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๕  คน

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 4 – ภาคใต้)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 4 : ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

…………………………………………………

IMG_6175

IMG_0751

IMG_0787

IMG_0795

IMG_0810 IMG_0748 IMG_0753 IMG_0759 IMG_0765 IMG_0767 IMG_0770 IMG_0772 IMG_0775 IMG_0776 IMG_0778 IMG_0784 IMG_0790 IMG_0793 IMG_0796 IMG_0799 IMG_0802 IMG_0807IMG_0833 IMG_0838 IMG_0847 IMG_0812 IMG_0813 IMG_0826 IMG_0832 IMG_0850 DSC00548 DSC00549 DSC00531 DSC00553DSC00563 DSC00566 DSC00569 DSC00572

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 3 – ภาคเหนือ)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 3 : ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย

…………………………………………………

IMG_5969

IMG_8631 IMG_4720 IMG_4710 IMG_4725 IMG_4730 IMG_4727IMG_8636 IMG_8637 IMG_8695 IMG_8674 IMG_8676 IMG_8678  IMG_8683 IMG_8687 IMG_8691 IMG_8694 IMG_8792 IMG_8697 IMG_8700 IMG_8702 IMG_8658 IMG_5967

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 2 – ภาคกลาง)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 2 : ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………

IMG_5945

IMG_8433

IMG_8341 IMG_4679IMG_4690 IMG_4692 IMG_4686 IMG_8412IMG_8406    IMG_8422 IMG_8349 IMG_8350 IMG_8354 IMG_8359 IMG_8362 IMG_8368 IMG_8392 IMG_8396IMG_8431 IMG_8416 IMG_8425 IMG_8365IMG_4694 IMG_4702

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 1 – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 1 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

…………………………………………………

IMG_5875

IMG_8083 IMG_8060 IMG_8069 IMG_8261IMG_8075 IMG_8080 IMG_8084 IMG_8078IMG_8252 IMG_8255IMG_8108 IMG_8114IMG_8249 IMG_8273IMG_8250 IMG_8258IMG_8138 IMG_8133IMG_8061 IMG_8130

การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                            ประชาสัมพันธ์

การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

วันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐

                      ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                   เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับระบบการประเมินตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมี ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน
             เปิดการประชุมและบรรยายให้กรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา                              ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา       ครูปฐมวัย และผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน ๔๐ คน   

 

 

 

 

การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระยะที่ 1 ชั้นม.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

         สพฐ. มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  

         โดยครั้งนี้ดำเนินการระยะที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ครู และนักวิชาการศึกษา รวมทั้งสิ้น 100 คน