Get Adobe Flash player

กิจกรรมอบรม/สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

(๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ สำหรับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๓ เขตๆ ละ ๑ คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒ เขต เขตละ ๑ คน รวม ๑๕ คน พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียน จำนวน ๘ โรงๆ ละ ๑ คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนเป็นตัวแทนเพื่ออบรมขยายผลต่อภายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๓๕ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน ๑๙ คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๕๓ คน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนากรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนากรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โครงการ

 

 

 

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การจัดประชุมเขียนรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง นักวิชาการศึกษาและศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครุกลุ่มบริหารวิชาการ / นายทะเบียน – วัดผลของโรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560

ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 35 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 28 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 7 เขต ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) จำนวนทั้งสิ้นรวม 106 คน

PPT และเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

เล่มเอกสาร ประกอบการสัมมนา

01 ปก-สารบัญ

02 บทที่ 1

03 บทที่ 2

04 บทที่ 3

05 บทที่ 3 หน่วยที่ 2

06 คณะทำงาน

Power Point ประกอบการสัมมนา

01 การให้ข้อข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา

02 คุณลักษณะ ของผู้ประเมิน

03 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

04 การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

05 ปรับใหม่รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา

06 มาตรฐานเพื่อประกันภายใน

07 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมสัมนา

จุดที่ 1 วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

จุดที่ 2 วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 3 วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 4 วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 5 วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

จุดที่ 6 วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

 

 

จุดที่ 7 วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเอวานา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 8 วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรม เวลคัม จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

 

 

ประกาศ การจัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai competency Test)สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

คู่มือ รับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ Manual-Thai competency Test 2017

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 35 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 29 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 6 เขต ในส่วนของภาคเหนือ(ตอนล่าง) ภาคตะวันออกและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

 

► แบบยืนยัน ทางออนไลน์

► เอกสารโครงการ

► ตารางการจัดประชุม

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

แบบยืนยัน ทางออนไลน์

รายชื่อโรงเรียนคู่พัฒนา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

► เอกสารโครงการ

► ตารางการจัดประชุม