Get Adobe Flash player

กลุ่มทะเบียน สำนักทดสอบ

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Power Point บรรยาย

1.นโยบายปฏิรูประบบการทดสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา

2.แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pptx

3.เอกสารหลักฐานการศึกษา-ปรับ-๒๕๕๘.pptx

4.การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย ดร. มธุรส ประภาจันทร์

5.INTERNATIONAL TESTING: ภาพสะท้อนระบบการศึกษาไทย สู่การปฏิรูปในระดับห้องเรียน

6.เอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบงานทะเบียนวัดผล-SGS.pdf

7.คำถามยอดฮิต รวบรวมโดยทีมงาน School MIS.pdf

8.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pptx

9.การกรอกข้อมูล-ปพ.3-ขอนแก่น-1-1.pptx

10.เฉลยใบงานการตรวจ-new.pptx

ใบงาน

1.แบบฝึกการกรอกข้อมูล.xlsx

2. ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ.xlsx

เฉลยใบงาน

1.เฉลยการกรอก-แบบทดสอบประถมศึกษา.docx

2.เฉลยการกรอก-แบบทดสอบมัธยมต้น.docx

3.เฉลยการกรอก-แบบทดสอบมัธยมปลาย.docx

4.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย.xlsx

แบบฟอร์มฝึกกรอก

1.แบบฟอร์มการกรอก ระดับประถมศึกษา.docx

2.แบบฟอร์มการกรอก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.docx

3.แบบฟอร์มการกรอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.docx

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 41 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 33 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 8 เขต ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.2560

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 48 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 38 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 10 เขต ในส่วนของภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียง

 

 

 

 

 

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

               และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

        ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Power Point บรรยาย

1.นโยบายปฏิรูปการทดสอบ-ดร.วิษณุ-.pptx

2.บรรยาย-ของ-ดร.-มธุรส.ppt

3.แนวปฏิบัติวัดผล-ตามหลักสูตร-อ.พรพรรณ.pptx

4.ตั้งคำถาม.pptx

5.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pptx

6.Power Point โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS.pdf

ใบงาน

1.แบบฝึกการกรอกข้อมูล-1.pdf

เฉลยใบงาน

1.เฉลยใบงานการฝึกตรวจ ปพ.3 -new.pptx

2.เฉลยฝึกกรอก-แบบทดสอบประถมศึกษา-2.pdf

3.เฉลยฝึกกรอก-แบบทดสอบมัธยมต้น-1.pdf

4.เฉลยฝึกกรอก-แบบทดสอบมัธยมปลาย-1.pdf

แบบฟอร์มฝึกกรอก

1.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป-2.pdf

2.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ-1.pdf

3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ-2.pdf

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่   ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยเป็นส่วนของพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้ทั้งหมด ประกอบไปด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๓๐ เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖ เขต และสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน ๕ เขต จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ เขต ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๕  คน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐

           โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน เพื่อเป็นการกระจายอำนาจ ลดการควบคุม และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2017/02/123-e1487649642503.jpg                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2560ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

               และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

        ระหว่างวันที่  12 – 15  กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

Power Point บรรยาย

  1.นโยบายปฏิรูปการทดสอบ-ดร.วิษณุ-1-1.pptx

  2.การยกระดับผลการทดสอบ-ONET-ดร.วิษณุ-1.pptx

  3.การวัดผลตามหลักสูตร.pptx

  4.แนวปฏิบัติวัดผล-ตามหลักสูตร-อ.พรพรรณ.pptx

  5.บรรยาย-ของ-ดร.-มธุรส.ppt

  6.การกรอกข้อมูล-ปพ.3-สงขลา.pptx

  7.PowerPoint-Presentation-การเฉลายใบงาน.pdf

  8.PowerPoint-กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pdf

ใบงานฝึกกรอก

  1.แบบฝึกการกรอกข้อมูล...pdf

  2.แบบฝึกการกรอกข้อมูล..pdf

  3.แบบฝึกการกรอกข้อมูล.pdf

  1.เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา.pdf

  2.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น.pdf

  3.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย.pdf

  1.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ.pdf

  2.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป.pdf

  3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ.pdf

ใบงานฝึกตรวจ

  

1.ใบงานที่ 1 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา.pdf

  2.ใบงานที่ 2 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

  3.ใบงานที่ 3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย..pdf

  1.เฉลยใบงานที่ 1 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา.pdf

  2.เฉลยใบงานที่ 2 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

  3.เฉลยใบงานที่ 3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่  อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นส่วนของพื้นที่ทางจังหวัดภาคเหนือตอนบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 25 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 5 เขต จำนวนทั้งสิ้น 30 เขต ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน

 

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่  อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

Power Point บรรยาย

mail  1.PPT-บรรยายกลุ่มทะเบียน-เชียงใหม่-19-ธ.ค.59-ดร.วิษณุ-แก้ไข19.pptx

mail  2.การยกระดับผลการทดสอบ-ONET-จชต.หาดใหญ่-21-22-พ.ย.59-วิษณุ.pptx

mail  3.แนวปฏิบัติวัดผล-ตามหลักสูตร-19-ธ.ค.59-อ.พรพรรณ.pptx

mail  4.บรรยาย-มธุรส.ppt

mail  5.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pptx

mail  6.เฉลยการกรอกข้อมูล-ปพ.3.pptx

mail  7.เขตต้นแบบ-สพป.น่าน-เขต-2.pptx

mail  8.เขตต้นแบบ-สพป.อุตรดิตถ์-เขต-1.pptx

ใบงานฝึกกรอก

mail  เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา.pdf

mail  เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น.pdf

mail  เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย.pdf

mail  แบบฝึกการกรอกข้อมูล-ม.ต้น.pdf

mail  แบบฝึกการกรอกข้อมูล-ม.ปลาย.pdf

mail  แบบฝึกการกรอกข้อมูลประถม.pdf

mail  แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ.pdf

mail  แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป.pdf

mail  แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ.pdf

ใบงานฝึกตรวจ

mail  เฉลยใบงาน-การตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา-PowerPoint.pdf

mail  เฉลยใบงานที่-1-ระดับประถมศึกษา.pdf

mail  เฉลยใบงานที่-2-ระดับประถมศึกษา.pdf

mail  เฉลยใบงานที่-3-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

mail  เฉลยใบงานที่-4-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

mail  เฉลยใบงานที่-5-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf

mail  ใบงานที่-1-ระดับประถมศึกษา.pdf

mail  ใบงานที่-2-ระดับประถมศึกษา.pdf

mail  ใบงานที่-3-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

mail  ใบงานที่-4-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

mail  ใบงานที่-5-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf

 

 

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

    1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา ให้คำปรึกษา แก่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา

    2. จัดทำใบแทนประกาศนียบัตร หนังสือรับรองความรู้ หนังสือรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและใบแปลประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง
 

                    ►  คำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร

                    ►  คำร้องขอหลักฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ

                    ►  คำร้อง

                    ►  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 54/2546 เรื่อง การออกใบสุทธิและใบรับรองสถานศึกษา

                    ► เอกสารเผยแพร่   การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)