Get Adobe Flash player

กลุ่มทะเบียน สำนักทดสอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่   ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยเป็นส่วนของพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้ทั้งหมด ประกอบไปด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๓๐ เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๖ เขต และสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน ๕ เขต จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ เขต ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๕  คน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐

           โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน เพื่อเป็นการกระจายอำนาจ ลดการควบคุม และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2017/02/123-e1487649642503.jpg                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2560ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

               และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

        ระหว่างวันที่  12 – 15  กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

Power Point บรรยาย

  1.นโยบายปฏิรูปการทดสอบ-ดร.วิษณุ-1-1.pptx

  2.การยกระดับผลการทดสอบ-ONET-ดร.วิษณุ-1.pptx

  3.การวัดผลตามหลักสูตร.pptx

  4.แนวปฏิบัติวัดผล-ตามหลักสูตร-อ.พรพรรณ.pptx

  5.บรรยาย-ของ-ดร.-มธุรส.ppt

  6.การกรอกข้อมูล-ปพ.3-สงขลา.pptx

  7.PowerPoint-Presentation-การเฉลายใบงาน.pdf

  8.PowerPoint-กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pdf

ใบงานฝึกกรอก

  1.แบบฝึกการกรอกข้อมูล...pdf

  2.แบบฝึกการกรอกข้อมูล..pdf

  3.แบบฝึกการกรอกข้อมูล.pdf

  1.เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา.pdf

  2.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น.pdf

  3.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย.pdf

  1.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ.pdf

  2.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป.pdf

  3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ.pdf

ใบงานฝึกตรวจ

  

1.ใบงานที่ 1 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา.pdf

  2.ใบงานที่ 2 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

  3.ใบงานที่ 3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย..pdf

  1.เฉลยใบงานที่ 1 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา.pdf

  2.เฉลยใบงานที่ 2 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

  3.เฉลยใบงานที่ 3 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่  อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นส่วนของพื้นที่ทางจังหวัดภาคเหนือตอนบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 25 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 5 เขต จำนวนทั้งสิ้น 30 เขต ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน

 

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่  อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

Power Point บรรยาย

mail  1.PPT-บรรยายกลุ่มทะเบียน-เชียงใหม่-19-ธ.ค.59-ดร.วิษณุ-แก้ไข19.pptx

mail  2.การยกระดับผลการทดสอบ-ONET-จชต.หาดใหญ่-21-22-พ.ย.59-วิษณุ.pptx

mail  3.แนวปฏิบัติวัดผล-ตามหลักสูตร-19-ธ.ค.59-อ.พรพรรณ.pptx

mail  4.บรรยาย-มธุรส.ppt

mail  5.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pptx

mail  6.เฉลยการกรอกข้อมูล-ปพ.3.pptx

mail  7.เขตต้นแบบ-สพป.น่าน-เขต-2.pptx

mail  8.เขตต้นแบบ-สพป.อุตรดิตถ์-เขต-1.pptx

ใบงานฝึกกรอก

mail  เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา.pdf

mail  เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น.pdf

mail  เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย.pdf

mail  แบบฝึกการกรอกข้อมูล-ม.ต้น.pdf

mail  แบบฝึกการกรอกข้อมูล-ม.ปลาย.pdf

mail  แบบฝึกการกรอกข้อมูลประถม.pdf

mail  แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ.pdf

mail  แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป.pdf

mail  แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ.pdf

ใบงานฝึกตรวจ

mail  เฉลยใบงาน-การตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา-PowerPoint.pdf

mail  เฉลยใบงานที่-1-ระดับประถมศึกษา.pdf

mail  เฉลยใบงานที่-2-ระดับประถมศึกษา.pdf

mail  เฉลยใบงานที่-3-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

mail  เฉลยใบงานที่-4-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

mail  เฉลยใบงานที่-5-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf

mail  ใบงานที่-1-ระดับประถมศึกษา.pdf

mail  ใบงานที่-2-ระดับประถมศึกษา.pdf

mail  ใบงานที่-3-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

mail  ใบงานที่-4-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf

mail  ใบงานที่-5-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf

 

 

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา

    1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา ให้คำปรึกษา แก่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา

    2. จัดทำใบแทนประกาศนียบัตร หนังสือรับรองความรู้ หนังสือรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและใบแปลประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง
 

                    ►  คำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร

                    ►  คำร้องขอหลักฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ

                    ►  คำร้อง

                    ►  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 54/2546 เรื่อง การออกใบสุทธิและใบรับรองสถานศึกษา

                    ► เอกสารเผยแพร่   การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC #ล่าสุด

                                                       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC

                ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Education Development (GED) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมิให้ต้องติดต่อเทียบวุฒิการศึกษาเป็นรายบุคคล จึงเห็นสมควรประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Education Development (GED) โดยได้รับประกาศนียบัตร High school Equivalency Cerdential ดำเนินการในนามของ Government of the Columbia, The Office of the State Superintendent of Education รัฐ Washington Dc

                ►   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC

กิจกรรมจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2559

                                       ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น  35 เขต โดยแยกเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 28 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 7 เขต

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์

การรับรองวุฒิ การตรวจสอบวุฒิ

                      รับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา จัดเก็บหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา    (ปพ. 3) ระดับการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) เป็นเอกสารที่    สถานศึกษา ทั่วประเทศจัดทำและรายงานมายัง    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดเก็บรักษาเป็นข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ในการให้บริการตรวจสอบวุฒิ  การศึกษา รับรองวุฒิการศึกษาและออกเอกสารการศึกษาแก่หน่วยงาน สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อประโยชน์แก่ผู้จบการศึกษาโดยตรง ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่สถานศึกษา ในการจัดทำจัดเก็บให้ถูกต้องเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบต่อไป

       1.  ปพ.3 หลักสูตร 44

           ►  รายละเอียดการทักท้วง ปพ. 3 (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544)

           ►  เอกสารอธิบายเพิ่มเติม แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

           ►  ตัวอย่าง แบบพิมพ์ ปพ.3-3 หลักสูตร 44

           ►  ตัวอย่าง แบบพิมพ์ ปพ.3-4 หลักสูตร 44

      2. ปพ.3 หลักสูตร 51

           ►  รายละเอียดการทักท้วง ปพ. 3 (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551)

           ►  เอกสารอธิบายเพิ่มเติม แบบรายงานผู็สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

           ►  ตัวอย่าง แบบพิมพ์ ปพ.3:บ

           ►  ตัวอย่าง แบบพิมพ์ ปพ.3:พ

 

 

 

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน

การเทียบวุฒิการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนและเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา และแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

2. ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) และการเทียบโอนผลการเรียน แก่ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน และติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การเทียบวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.การเทียบวุฒิการศึกษา

      1.1 การเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ

            1.1.1  เอกสารประกอบการพิจารณา

                        ►  แบบคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ

                        ►  แบบคำร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา

                        ►  คำร้องขอใบแปลใบเทียบวุฒิการศึกษา

                        ►  หนังสือมอบอำนาจ

            1.1.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เทียบความรู้

                        ►  เทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๑๘

                        ►  เทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๖

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเทียบความรู้  ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๗

                        ►  เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานอนามัย  ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๘

                        ►  เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตรจากโรงเรียนเตรียมทหาร  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๐

                        ►  เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตรจากโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๓

                        ►  เทียบความรู้วุฒิการดุริยางค์ตอนปลาย  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๕

                        ►  เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๓๙

                              จากโรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๑

                        ►  เทียบความรู้วุฒิหลักสูตร 3 ปีของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เทียบความรู้   ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒

                        ►  เทียบความรู้วุฒิตามหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2544  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕

                        ►  เทียบความรู้วุฒิตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

     1.2 การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

             1.2.1  เอกสารประกอบการพิจารณา

                        ►  แบบคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ

                        ►  แบบคำร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา

                        ►  หนังสือมอบอำนาจ

                        ►  แบบกรอกประวัติการศึกษา

             1.2.2   เกณฑ์และประกาศเทียบความรู้ / เทียบวุฒิการศึกษา

                       (1)  ประเทศนิวซีแลนด์

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิจากประเทศนิวซีแลนด์ 

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้ง 2)

                        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3 )

                       (2)  ประเทศอังกฤษ    

                       ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบความรู้วุฒิของประเทศอังกฤษ

                       ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาของประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติม)

        ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรประเทศอังกฤษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

                      (3) International Baccalaureate (IB)

                       ►   เรื่อง เทียบความรู้วุฒิประกาศนียบัตร IB (International Baccalaureate)

                      (4) GED Tests

                      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Maine

                      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Mississippi

      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง GED รัฐ Washington DC 

                     (5) เทียบวุฒิโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

                      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

                      ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เพิ่มเติม

       ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

                    (6) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ

                     ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ

                     (7) เอกสารเผยแพร่

                     ►  คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับภาษาไทย)

                     ►  คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

                     ►  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2549

2.การเทียบโอนผลการเรียน

                    ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา

                    ►  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

                    ►  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 1152/2541 เรื่อง การเทียบชั้นการศึกษาหลักสูตรต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ

                    ►  คู่มือเอกสารแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา

                    ►  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน