Get Adobe Flash player

กลุ่มทะเบียน สำนักทดสอบ

คู่มือการบริการ การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

                                                               คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจคู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาฯ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง) โดยเชิญครูภาษาอังกฤษ ครูวิชาการ-วัดผล ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่/นักวิชาการศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่และนักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง (สพฐ.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญครูภาษาอังกฤษ ครูวิชาการ-วัดผล เจ้าหน้าที่/นักวิชาการศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่และนักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง (สพฐ.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

คู่มือ การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาและสถานศึกษา

Download.pdf

 

Continue reading

Power Point บรรยายและเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools)

Power Point บรรยายและเอกสารประกอบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools)

เอกสารบรรยาย

1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ดร.ชยพร).pptx

2. การวิจัย-R2R-เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (ดร.มารุต).ppt

3. บรรยายของ ดร.-มธุรส.ppt

4.บรรยาย-formative-assessment_-สทศ-อ.โชติมา.pptx

5.แนวปฏิบัติวัดผล-ตามหลักสูตร-อ.พรพรรณ.pptx

6.-กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ-อ.กนกรัตน์.pptx

7.การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่-21-อ.โชติมา.pptx

8.ยกระดับคุณภาพฯ (ผอ.วิษณุ).pptx

9.บทปฏิบัติการการวิจัยเพื่อการพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศ.pdf

10.เอกสารหลักฐาน.pdf

11.วัดผล.pdf

ใบงาน

1.-ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ.xlsx

2.คำอธิบายใบงาน.pptx

เฉลยใบงาน

1.เฉลยใบงาน-new.pptx

2.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย-1.xlsx

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools)

ระหว่างวันที่ 10 – 13  กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools) ประกอบไปด้วย นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 12 คน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 11 คน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 จำนวน 56 คน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชายขอบ (Bridging Schools/Buffer Schools) จำนวน 22 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (สพฐ.) จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน ระหว่างวันที่ 10 – 13  กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานด้านทะเบียนวัดผลและการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักสูตร ระบบการวัดและประเมินผล และรูปแบบของเอกสารหลักฐานการศึกษา สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Power Point บรรยายและเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Power Point บรรยายและเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Power Point บรรยาย

1.การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.pdf

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ.ppt

3.เอกสารหลักฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.ppt

4.เอกสารหลักฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.pptx

5.ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pptx

6.การชี้แจงและทำความเข้าใจ การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.pdf

7.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐).pdf

8.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐).doc

9.การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ข้อมูลทางการศึกษาและการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน.ppt

ใบงานฝึกปฏิบัติ

1.ใบงานฝึกกรอกข้อมูล-1.xlsx

2.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ-1.xlsx

แบบฟอร์มสำหรับกรอก

1.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป-1.docx

2.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ-1.docx

3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ-1.docx

เฉลยแบบฝึกกรอกและฝึกตรวจ

1.เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา.pdf

2.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น-1.pdf

3.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย.pdf

4.การกรอกข้อมูล-ปพ.3.pptx

5.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย.xlsx

6.เฉลยใบงาน.pptx

7.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pptx

8.คำอธิบายใบงาน.pptx

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

(๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ สำหรับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๓ เขตๆ ละ ๑ คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒ เขต เขตละ ๑ คน รวม ๑๕ คน พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียน จำนวน ๘ โรงๆ ละ ๑ คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนเป็นตัวแทนเพื่ออบรมขยายผลต่อภายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๓๕ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน ๑๙ คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๕๓ คน

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การจัดประชุมเขียนรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง นักวิชาการศึกษาและศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครุกลุ่มบริหารวิชาการ / นายทะเบียน – วัดผลของโรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Power Point บรรยายและเอกสารใบงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 5 -8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560

ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Power Point บรรยาย

1.นโยบายปฏิรูประบบการทดสอบ.pptx

2.การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา.ppt

3.แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้-1.pptx

4.เอกสารหลักฐานการศึกษา-ปรับ-๒๕๕๘-1.pptx

5.หลักสูตรวัดประเมินผล-1.ppt

6.การบริหารจัดการเวลาเรียน-1.pptx

7.คำถามยอดฮิต_แก้ไข-School-MIS..pdf

8.การใช้งานระบบทะเบียนวัดผล-SGS-1.pptx

9.เอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบงานทะเบียนวัดผล-SGS-1.pdf

10.สารสนเทศในโรงเรียนใหม่2.pptx

11.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ-1.pptx

ใบงานฝึกปฏิบัติ

1.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ-1.xlsx

2.แบบฝึกการกรอกข้อมูล-1.xlsx

แบบฟอร์มสำหรับกรอก

1.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป.docx

2.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ.docx

3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ.docx

เฉลยแบบฝึกกรอกและฝึกตรวจ

1.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย-1.xlsx

2.เฉลยใบงาน-new-1.pptx

3.เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา-1.docx

4.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น-1.docx

5.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย-1.docx

6.การกรอกข้อมูล-ปพ.3-1.pptx