Get Adobe Flash player

กลุ่มทะเบียน สำนักทดสอบ

Power Point บรรยายและเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Power Point บรรยายและเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Power Point บรรยาย

1.การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.pdf

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ.ppt

3.เอกสารหลักฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.ppt

4.เอกสารหลักฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.pptx

5.ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pptx

6.การชี้แจงและทำความเข้าใจ การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.pdf

7.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐).pdf

8.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐).doc

9.การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ข้อมูลทางการศึกษาและการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน.ppt

ใบงานฝึกปฏิบัติ

1.ใบงานฝึกกรอกข้อมูล-1.xlsx

2.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ-1.xlsx

แบบฟอร์มสำหรับกรอก

1.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป-1.docx

2.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ-1.docx

3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ-1.docx

เฉลยแบบฝึกกรอกและฝึกตรวจ

1.เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา.pdf

2.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น-1.pdf

3.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย.pdf

4.การกรอกข้อมูล-ปพ.3.pptx

5.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย.xlsx

6.เฉลยใบงาน.pptx

7.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pptx

8.คำอธิบายใบงาน.pptx

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

(๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ สำหรับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๓ เขตๆ ละ ๑ คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒ เขต เขตละ ๑ คน รวม ๑๕ คน พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียน จำนวน ๘ โรงๆ ละ ๑ คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนเป็นตัวแทนเพื่ออบรมขยายผลต่อภายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๓๕ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน ๑๙ คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๕๓ คน

การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การจัดประชุมเขียนรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการศึกษาจากส่วนกลาง นักวิชาการศึกษาและศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครุกลุ่มบริหารวิชาการ / นายทะเบียน – วัดผลของโรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Power Point บรรยายและเอกสารใบงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 5 -8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560

ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Power Point บรรยาย

1.นโยบายปฏิรูประบบการทดสอบ.pptx

2.การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา.ppt

3.แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้-1.pptx

4.เอกสารหลักฐานการศึกษา-ปรับ-๒๕๕๘-1.pptx

5.หลักสูตรวัดประเมินผล-1.ppt

6.การบริหารจัดการเวลาเรียน-1.pptx

7.คำถามยอดฮิต_แก้ไข-School-MIS..pdf

8.การใช้งานระบบทะเบียนวัดผล-SGS-1.pptx

9.เอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบงานทะเบียนวัดผล-SGS-1.pdf

10.สารสนเทศในโรงเรียนใหม่2.pptx

11.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ-1.pptx

ใบงานฝึกปฏิบัติ

1.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ-1.xlsx

2.แบบฝึกการกรอกข้อมูล-1.xlsx

แบบฟอร์มสำหรับกรอก

1.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป.docx

2.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ.docx

3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ.docx

เฉลยแบบฝึกกรอกและฝึกตรวจ

1.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย-1.xlsx

2.เฉลยใบงาน-new-1.pptx

3.เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา-1.docx

4.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น-1.docx

5.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย-1.docx

6.การกรอกข้อมูล-ปพ.3-1.pptx

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560

ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 35 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 28 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 7 เขต ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) จำนวนทั้งสิ้นรวม 106 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 35 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 29 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 6 เขต ในส่วนของภาคเหนือ(ตอนล่าง) ภาคตะวันออกและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Power Point บรรยาย

1.PPT-บรรยายกลุ่มทะเบียน-ดร.วิษณุ.pptx

2.บรรยาย-ของ-ดร.-มธุรส.ppt

3.แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pptx

4.เอกสารหลักฐานการศึกษา-ปรับ-๒๕๕๘.pptx

5.หลักสูตรวัดประเมินผล.ppt

6.การบริหารจัดการเวลาเรียน.pptx

7.บรรยาย-formative-assessment_-สทศ.pptx

8.การใช้งานระบบทะเบียนวัดผล-SGS.pptx

9.เอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบงานทะเบียนวัดผล-SGS.pdf

10.คำถามยอดฮิต_แก้ไข.pdf

11.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pptx

ใบงานฝึกปฏิบัติ

1.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ.xlsx

2.แบบฝึกการกรอกข้อมูล.xlsx

3.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-ป.docx

4.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-บ.docx

5.แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล-ปพ.3-พ.docx

เฉลยใบงาน

1.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย.xlsx

2.เฉลยใบงาน-new.pptx

3.เฉลย-แบบทดสอบประถมศึกษา.docx

4.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมต้น.docx

5.เฉลย-แบบทดสอบมัธยมปลาย.docx

6.การกรอกข้อมูล-ปพ.3.pptx

 

 

 

 

Power Point การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Power Point บรรยาย

1.นโยบายปฏิรูประบบการทดสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา

2.แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pptx

3.เอกสารหลักฐานการศึกษา-ปรับ-๒๕๕๘.pptx

4.การจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดย ดร. มธุรส ประภาจันทร์

5.INTERNATIONAL TESTING: ภาพสะท้อนระบบการศึกษาไทย สู่การปฏิรูปในระดับห้องเรียน

6.เอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบงานทะเบียนวัดผล-SGS.pdf

7.คำถามยอดฮิต รวบรวมโดยทีมงาน School MIS.pdf

8.กระบวนการดำเนินงานจัดเก็บ.pptx

9.การกรอกข้อมูล-ปพ.3-ขอนแก่น-1-1.pptx

10.เฉลยใบงานการตรวจ-new.pptx

ใบงาน

1.แบบฝึกการกรอกข้อมูล.xlsx

2. ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับตรวจ.xlsx

เฉลยใบงาน

1.เฉลยการกรอก-แบบทดสอบประถมศึกษา.docx

2.เฉลยการกรอก-แบบทดสอบมัธยมต้น.docx

3.เฉลยการกรอก-แบบทดสอบมัธยมปลาย.docx

4.ตัวอย่างแบบพิมพ์-แกนกลาง-ที่ผิดสำหรับเฉลย.xlsx

แบบฟอร์มฝึกกรอก

1.แบบฟอร์มการกรอก ระดับประถมศึกษา.docx

2.แบบฟอร์มการกรอก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.docx

3.แบบฟอร์มการกรอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.docx

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 41 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 33 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 8 เขต ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.2560

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 48 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 38 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 10 เขต ในส่วนของภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียง