Get Adobe Flash player

กลุ่มส่งเสริม สำนักทดสอบ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 6– 9 กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
และ
การฝึกปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

…………………………………………………………………………………………….

 

การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน ทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี 2561

การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน
ทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

……………………………………………………………………………………….

บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิจัย “รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา”

 

บทคัดย่อและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัย “รูปแบบการนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย : พหุกรณีศึกษา”

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> บทคัดย่อ

 

การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (13 – 17 กรกฎาคม 2560)

การประชุมปฏิบัติการการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

                          การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาจาก 39 เขต ดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาถอดบทเรียนและสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา


   

การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (14 – 18 มีนาคม 2560)

การประชุมประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

S__28934179

DSC00041

DSC00055

DSC00060

DSC00009

DSC00069 DSC00073 DSC00079 DSC00081 DSC00084 DSC00090 DSC00107 DSC00108 DSC00115 DSC00132 DSC00131 DSC00134 DSC00139 DSC00147

DSC00250 DSC00251 DSC00242 DSC00245 DSC00246 DSC00255 DSC00266 DSC00282 DSC00285 DSC00012 DSC00013 0027

0122 0129 0119 0110 0103 0093 0092 0091 0090 0102

 

การประชุมปฏิบัติการการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (17 – 21 มกราคม 2560)

 

การประชุมปฏิบัติการการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2560

ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

IMG_6213

IMG_6214

IMG_6215

IMG_6218 

IMG_6217

IMG_6219

IMG_6220

IMG_6221

IMG_6223

IMG_6222

IMG_6224

IMG_6225

IMG_6226

IMG_6227

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 4 – ภาคใต้)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 4 : ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

…………………………………………………

IMG_6175

IMG_0751

IMG_0787

IMG_0795

IMG_0810 IMG_0748 IMG_0753 IMG_0759 IMG_0765 IMG_0767 IMG_0770 IMG_0772 IMG_0775 IMG_0776 IMG_0778 IMG_0784 IMG_0790 IMG_0793 IMG_0796 IMG_0799 IMG_0802 IMG_0807IMG_0833 IMG_0838 IMG_0847 IMG_0812 IMG_0813 IMG_0826 IMG_0832 IMG_0850 DSC00548 DSC00549 DSC00531 DSC00553DSC00563 DSC00566 DSC00569 DSC00572

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 3 – ภาคเหนือ)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 3 : ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย

…………………………………………………

IMG_5969

IMG_8631 IMG_4720 IMG_4710 IMG_4725 IMG_4730 IMG_4727IMG_8636 IMG_8637 IMG_8695 IMG_8674 IMG_8676 IMG_8678  IMG_8683 IMG_8687 IMG_8691 IMG_8694 IMG_8792 IMG_8697 IMG_8700 IMG_8702 IMG_8658 IMG_5967

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 2 – ภาคกลาง)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 2 : ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………

IMG_5945

IMG_8433

IMG_8341 IMG_4679IMG_4690 IMG_4692 IMG_4686 IMG_8412IMG_8406    IMG_8422 IMG_8349 IMG_8350 IMG_8354 IMG_8359 IMG_8362 IMG_8368 IMG_8392 IMG_8396IMG_8431 IMG_8416 IMG_8425 IMG_8365IMG_4694 IMG_4702

การประชุม การชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ online (จุดที่ 1 – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

การประชุมการชี้แจงการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น

เข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โดยแยกการประชุมออกเป็น 4 จุด 4 ภูมิภาค ซึ่งมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต เข้าร่วมการประชุม

…………………………………………………

จุดที่ 1 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

…………………………………………………

IMG_5875

IMG_8083 IMG_8060 IMG_8069 IMG_8261IMG_8075 IMG_8080 IMG_8084 IMG_8078IMG_8252 IMG_8255IMG_8108 IMG_8114IMG_8249 IMG_8273IMG_8250 IMG_8258IMG_8138 IMG_8133IMG_8061 IMG_8130