Get Adobe Flash player

กลุ่มประกัน สำนักทดสอบ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ff.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/S1.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/S-2.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ss-1.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/aa-1.pdf

 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/Scan1.pdf

 

 

 

เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารกระบวนการและข้อค้นพบจากการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการประเมินภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารกระบวนการและข้อค้นพบจากการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการประเมินภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/07/Scan.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/pp.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/oo.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/kk-1.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/hh.pdf

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/06/st.pdf

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/06/uu.pdf

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนากรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนากรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โครงการ

 

 

 

ผลงานนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มจังหวัดที่ 1

กลุ่มจังหวัดที่ 2

กลุ่มจังหวัดที่ 3

กลุ่มจังหวัดที่ 4

กลุ่มจังหวัดที่ 5

กลุ่มจังหวัดที่ 6

กลุ่มจังหวัดที่ 7

กลุ่มจังหวัดที่ 8

กลุ่มจังหวัดที่ 9

กลุ่มจังหวัดที่ 10

กลุ่มจังหวัดที่ 11 

กลุ่มจังหวัดที่ 12 

กลุ่มจังหวัดที่ 13

รายชื่อสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 ถึง ปีการศึกษา 2559

ปก

คำนำ

สารบัญ

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 3ปี ต่อเนื่อง

แยกตามระดับการศึกษา

รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเรียงตามลำดับตัวอักษร

                  

                

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนเกณฑ์และเครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือนำส่ง

นักเรียน ปก
นักเรียน คำนำ
นักเรียน สารบัญ
นักเรียน เนื้อหา
นักเรียน ข้อมูลนักเรียน
นักเรียน แบบประเมินนักเรียน

โรงเรียนก่อนประถม ปก
โรงเรียนก่อนประถม คำนำ
โรงเรียนก่อนประถม สารบัญ
โรงเรียนก่อนประถม เนื้อหา
โรงเรียนก่อนประถม ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนก่อนประถม แบบประเมินโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนก่อนประถม แบบสรุปคะแนนการประเมินโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปก
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คำนำ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สารบัญ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื้อหา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบบประเมินโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบบสรุปคะแนนการประเมินโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา