Get Adobe Flash player

กลุ่มประกัน สำนักทดสอบ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนากรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนากรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โครงการ

 

 

 

ผลงานนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มจังหวัดที่ 1

กลุ่มจังหวัดที่ 2

กลุ่มจังหวัดที่ 3

กลุ่มจังหวัดที่ 4

กลุ่มจังหวัดที่ 5

กลุ่มจังหวัดที่ 6

กลุ่มจังหวัดที่ 7

กลุ่มจังหวัดที่ 8

กลุ่มจังหวัดที่ 9

กลุ่มจังหวัดที่ 10

กลุ่มจังหวัดที่ 11 

กลุ่มจังหวัดที่ 12 

กลุ่มจังหวัดที่ 13

รายชื่อสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 ถึง ปีการศึกษา 2559

ปก

คำนำ

สารบัญ

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 3ปี ต่อเนื่อง

แยกตามระดับการศึกษา

รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเรียงตามลำดับตัวอักษร

                  

                

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนเกณฑ์และเครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือนำส่ง

นักเรียน ปก
นักเรียน คำนำ
นักเรียน สารบัญ
นักเรียน เนื้อหา
นักเรียน ข้อมูลนักเรียน
นักเรียน แบบประเมินนักเรียน

โรงเรียนก่อนประถม ปก
โรงเรียนก่อนประถม คำนำ
โรงเรียนก่อนประถม สารบัญ
โรงเรียนก่อนประถม เนื้อหา
โรงเรียนก่อนประถม ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนก่อนประถม แบบประเมินโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนก่อนประถม แบบสรุปคะแนนการประเมินโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปก
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คำนำ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สารบัญ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เนื้อหา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบบประเมินโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบบสรุปคะแนนการประเมินโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

PPT และเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

เล่มเอกสาร ประกอบการสัมมนา

01 ปก-สารบัญ

02 บทที่ 1

03 บทที่ 2

04 บทที่ 3

05 บทที่ 3 หน่วยที่ 2

06 คณะทำงาน

Power Point ประกอบการสัมมนา

01 การให้ข้อข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา

02 คุณลักษณะ ของผู้ประเมิน

03 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง

04 การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

05 ปรับใหม่รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา

06 มาตรฐานเพื่อประกันภายใน

07 ทักษะของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมสัมนา

จุดที่ 1 วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

จุดที่ 2 วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 3 วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 4 วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 5 วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

จุดที่ 6 วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

 

 

จุดที่ 7 วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเอวานา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  

 

 

 

 

 

 

จุดที่ 8 วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรม เวลคัม จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

 

 

(อัปเดต หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ (มัธยมศึกษา) ปี 60

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ (ประถมศึกษา) ปี 60

01 ระเบียบรางวัลพระราชทาน ปี 2555

02 ระเบียบรางวัลพระราชทาน ปี 2556

03 ประกาศ ศธ. รางวัลพระราชทาน

04 ประกาศ สพฐ. ปี 2560 ลว.18 ส.ค. 60

05 รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี กศ. 60

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

►กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในครั้งนี้ กำหนดการสัมมนาเป็นจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 4 วัน ในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560

จุดที่ 1 กรุงเทพมหานคร     ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 
จุดที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่     ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560
จุดที่ 3 จังหวัดขอนแก่น     ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2560

โดยกำหนดตารางการสัมมนา ดังนี้

   วันที่ 23 , 29 พฤษภาคม 2560 และ 6 มิถุนายน 2560

เวลา 15.00 น.
เป็นต้นไป

   ลงทะเบียนรับเอกสารและเข้าที่พัก

เวลา 19.00

21.00 น.

   ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

   วันที่ 24 , 30 พฤษภาคม 2560 และ 7 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

09.00 น.

   พิธีเปิดการสัมมนา
   โดย… เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน

เวลา 09.00

09.30 น.

   กิจกรรมที่ 1 “ความสำคัญของโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง”

   โดย… ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

เวลา 09.30

10.00 น.

   กิจกรรมที่ 2 “กรอบการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ
                       คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นางเพ็ญนภา แก้วเขียว  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา 10.00

10.30 น.

   การทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre-test)

เวลา 10.30

12.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน”
   โดย… นายมาโนช จันทร์แจ่ม  อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

เวลา 13.00

14.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน” (ต่อ)
   โดย… นายมาโนช จันทร์แจ่ม  อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

เวลา 14.00

15.00 น.

   กิจกรรมที่ 3 “ถอดประสบการณ์การดำเนินงานประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา
   ผู้ดำเนินรายการ
          1. นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

          2. นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 5

เวลา 15.00

18.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 “บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน”
   โดย… นายสุพิชญ์ ลาลุน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ)
             และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 19.00

21.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 (ต่อ)
   โดย… คณะวิทยากรกลุ่ม

   วันที่ 25 , 31 พฤษภาคม 2560 และ 8 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

10.00 น.

   กิจกรรมที่ 4 “ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่”
   โดย… ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี  อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

เวลา 10.00

12.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 “ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่”
   โดย… ดร.อิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.5 (สิงห์บุรี) และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 13.00

15.00 น.

   กิจกรรมที่ 5 “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน”
   โดย… ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี  อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             ดร.วราภรณ์ แย้มทิม  อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
             ดร.อมรรัตน์ สร้อยสังวาล  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เวลา 15.00

18.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 5 “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน”
   โดย… คณะวิทยากรบรรยายและคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 19.00

21.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 5 (ต่อ)
   โดย… คณะวิทยากรกลุ่ม

   วันที่ 26  พฤษภาคม 2560  1 และ 9  มิถุนายน 2560

เวลา 08.30

09.30 น.

   กิจกรรมที่ 6 “สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                       เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นายสมบัติ เนตรสว่าง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สระบุรี เขต 1

เวลา 09.30

10.00 น.

   ทดสอบหลังการสัมมนา (Post-test)

เวลา 10.00

12.00 น.

   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ 6  “สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                                      เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

   โดย… นายสมบัติ เนตรสว่าง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะวิทยากรกลุ่ม

เวลา 13.00

14.00 น.

   สรุปการสัมมนา อภิปรายทั่วไป

 

► รายการกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
แก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 1  ความสำคัญของโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
                    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ 2  กรอบการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมิน
                    นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมที่ 3  บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและความภาคภูมิใจในคุณค่าของรางวัลพระราชทาน
กิจกรรมที่ 4  ขอบเขตและวิธีการประเมินการนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานแนวใหม่
กิจกรรมที่ 5  เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน
กิจกรรมที่ 6  สรุปและรายงานผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
                    เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

►เอกสารประกอบการสัมมนา

PPT ชี้แจงการสัมมนาฯ PPT ชี้แจงการสัมมนาฯ

PPT มาตรฐานและแนวทางการประเมินฯ PPT มาตรฐานและแนวทางการประเมินฯ

PPT คุณค่าของรางวัลพระราชทาน PPT คุณค่าของรางวัลพระราชทาน

PPT ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่ฯ PPT ขอบเขตและวิธีการประเมินแนวใหม่ฯ

PPT มุมมองและประสบการณ์จากการประเมินฯ PPT มุมมองและประสบการณ์จากการประเมินฯ

 

►ภาพกิจกรรม

จุดที่ 1 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.

600524-26 (2) 600524-26 (4) 600524-26 (5) 600524-26 (6) 600524-26 (7) 600524-26 (8) 600524-26 (9) 600524-26 (10) 600524-26 (11) 600524-26 (12) 600524-26 (13) 600524-26 (14) 600524-26 Avana 1 (2) Avana 1 (3) Avana 1 (4) Avana 1 (5) Avana 1 (6) Avana 1 (7) Avana 1 (8) Avana 1 (9) Avana 1 (10) Avana 1 (11) Avana 1 Avana 2 (2) Avana 2 (3) Avana 2 (4) Avana 2 (5) Avana 2 (6) Avana 2 (7) Avana 2 (8) Avana 2 Avana 3 (2) Avana 3 (3) Avana 3 (4) Avana 3

 

จุดที่ 2 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่

0020 0030 0047 0050 0053 0060 0068 0079 0088 0091 0095 0096 0097 0101 0105 0106 0109 0112 0142 0175 0198 0206 600529-1 25600601 (2) 25600601 DSC_0201 DSC_0213 DSC_0293 DSC01994

 

จุดที่ 3 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น0023 0031 0069 0087 0091 0095 0137 0148 0149 0153 0159 0173 0182 0184 0187 0192 0212 0223 0268 0269 0342 0401 0410 0425 0427 0430 0434

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”

 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

download :  แนวทางการเขียนรายงานSAR.pdf

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

download :  คู่มือการประเมินคุณภาพ.pdf

เอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

การดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

– คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการคัดเรื่องฯ ระดับกลุ่มจังหวัด
– ขั้นตอนการดำเนินงานระดับกลุมจังหวัด 


– โปรแกรมการคำนวณปีการศึกษา 2559