Get Adobe Flash player

กลุ่มประกัน สำนักทดสอบ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และจัดทำประเด็นเพิ่มเติมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน พ.ศ.2561 ณ.โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
และจัดทำประเด็นเพิ่มเติมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน พ.ศ.2561
ณ.โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร

 

                                                            

 

 

การสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน พ.ศ.2561 .ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหารนคร

การสัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561
แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน พ.ศ.2561
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหารนคร

 

 

เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

1. หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

2. คู่มือการขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑

LINK VDO การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์ การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 LINK VDO การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

1.พิธีเปิด (ท่านสุกัญญา งามบรรจง)

2.การสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ)

3.มาตรฐานตัวชี้วัดใหม่ที่ประกาศใช้ (ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี)

4.แนวคิดหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงไป (ดร.บุญชู ชลัษเฐียร)

5.เทคนิคการประเมิน  ในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ)


6.เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการสังเกต ตอน 1 (ศน.มาโนช จันทร์แจ่ม)

7.ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการสังเกต ตอน 2 (ศน. มาโนช จันทร์แจ่ม)

8.เทคนิคการเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
(นายสมบัติ เนตรสว่าง)


9.เทคนิคการเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ผศ.ดร.สิทธิกร  สุมาลี)

10.การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา (นางวาทินี ธีระตระกูล)

11.การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด  (ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์)

12.การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด
  
(ดร.ณัฐา  เพชรธนู)

13.(พิธีปิดการสัมมนา)

 

คู่มือขยายผล คู่มือสัมมนา และ POWERPOINT การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนากรุงเทพมหานคร

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

1. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P1.pdf

2. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P2.pdf

3. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P3.pdf

4. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P4.pdf

5. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P5.pdf

6. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/P6.pdf.

 

เล่มคู่มือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯพระราชทาน

      1. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/L1.pdf

2. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/L2.pdf

3. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/L3.pdf

4. http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/09/L4.pdf

 


คู่มือ
การขยายผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินใหม่ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา

 

 

PPT การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

 PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

1.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A1.pdf

2.รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A2.pdf

3.ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A3.pdf

4.1 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A4.1-1.pdf

4.2 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A4.2.pdf

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A5.1.pdf

5.2 ดร.อมรรัตน์  สร้อยสังวาลย์
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A5.2.pdf

 

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

1.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/mm11.pdf

2.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/rr1.pdf

3.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ii2.pdf

4.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/pp3.pdf

5.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ll4.pdf

6.http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/tt5.pdf

 

 

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/qq1.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ff2.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2019/02/x.pdf

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ff.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/S1.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/S-2.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ss-1.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/aa-1.pdf