Get Adobe Flash player

root

แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

from

               clickแบบตอบรับการประชุมออนไลน์click livk

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

 

                รายชื่ออบรมรุ่นที่ 1        รายชื่ออบรมรุ่นที่ 2        รายชื่ออบรมรุ่นที่ 3  

 

 

download1

 

       เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

       โครงการอบรม ปี 60 

       หนังสือ การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ

       ตารางรุ่น 1 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

       ตารางรุ่น 2 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

       ตารางรุ่น 3 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)     

       แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT’59 ความสามารถด้านภาษา,ความสามารถคำนวณ,ความสามารถด้านเหตุผล

n-nt

download1

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT'59
ความสามารถด้านภาษาและด้านคำนวณ

http://bet.obec.go.th/index/download/nt/LN.pdf
 

m-nt

download1

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT'59

ความสามารถด้านเหตุผล
http://bet.obec.go.th/index/download/nt/R.pdf

Powerpoint (PPT) ประกอบการชี้ แจง สนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 Powerpoint (PPT) ประกอบการชี้แจงสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2559

2016-12-30_9-43-17

download1

หนังสือ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๗๘ การบริหารจัดการงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษา (National Test:NT)

หนังสือ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๗๘  การบริหารจัดการงบประมาณที่จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง  เกี่ยวกับการการประเมินคุณภาพการศึกษา  การบริหารจัดการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

download1

การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                            ประชาสัมพันธ์

การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

วันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐

                      ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                   เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับระบบการประเมินตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมี ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน
             เปิดการประชุมและบรรยายให้กรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา                              ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา       ครูปฐมวัย และผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน ๔๐ คน   

 

 

 

 

การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผุ้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) ปีการศึกษา 2559

การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผุ้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) ปีการศึกษา 2559

        nt-o-net-59

download1

Powerpiont แนะนำโครงการ

Powerpiont หน่วยที่ 1

Powerpiont หน่วยที่ 2

Powerpiont หน่วยที่ 3

Powerpiont หน่วยที่ 4

Powerpiont หน่วยที่ 5

Powerpiont หน่วยที่ 6

Powerpiont หน่วยที่ 7

เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำ

 

การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559

การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationl Test: NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 

download1

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)