Get Adobe Flash player

root

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

แบบยืนยัน ทางออนไลน์

► เอกสารโครงการ

► ตารางการจัดประชุม

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6,ม.3,ม.6

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นปถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

โครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET)

 

 

 

 

 

เอกสาร(powerpoint) การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐

Powerpoint การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่ามมา ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

Logo02

downloadfied

Powerpoint รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ เรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรและสถานศึกษา

Powerpoint ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ เรื่องนโยบายการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน

Powerpoint ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช เรื่องมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการออกแบบเครื่องมือในการวัดตัวแปร

Powerpoint รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบเปิด

Powerpoint ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ เรื่องนานาสาระการประเมิน

Powerpoint ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป เรื่องการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)

Powerpoint รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

การเดินทางและแผนที่เส้นทางมายัง โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

การเดินทางและแผนที่เส้นทางมายัง โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

Map By-avana

มีรถตู้โรงแรมค่อยให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมการประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2560

obec

ประเภท สามัญ ชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

แบบตอบรับ การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2560

รายละเอียด การจัดประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2560

1.โครงการประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2560

2.ตารางการประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2560

แผนที่โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ การจัดประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2560

สำเนาหนังสือเชิญสมาชิก แจ้งจัดสรรเงิน

การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2560

obec

 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ

 

ยืนยันการเข้าร่วมประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผล
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ​
ประจำปีงบประมาณ 2560

 

การแก้ไขข้อมูลสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประเภทสามัญ

 

หมายเหตุ: สำหรับสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา
                ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
                ที่ต้องการจะปรับและแก้ไขข้อมูล สามารถส่งแบฟอร์มผ่าน 
                E-mail :  evaluation.obec@gmail.com
                ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผุ้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

ด้านภาษา

ด้านคำนวณ

ด้านเหตุผล

แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

from

               clickแบบตอบรับการประชุมออนไลน์click livk

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

 

                รายชื่ออบรมรุ่นที่ 1        รายชื่ออบรมรุ่นที่ 2        รายชื่ออบรมรุ่นที่ 3  

 

 

download1

 

       เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

       โครงการอบรม ปี 60 

       หนังสือ การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ

       ตารางรุ่น 1 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

       ตารางรุ่น 2 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

       ตารางรุ่น 3 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)     

       แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม