Get Adobe Flash player

root

วัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

ระเบียบผู้สมัคร

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

โครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Test-Blueprint (National Test:NT) กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

 

การเข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒

การเข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษา

 

แบบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

หมายเหตุ การกรอกยืนยัน หมดเขตภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

การเข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑

การเข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติและการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษา

 

แบบยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

หมายเหตุ การกรอกยืนยัน หมดเขตภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

 

สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018

“สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018”

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 (PISA 2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2018 ตระหนักถึงผลกระทบของผลการประเมิน PISA ที่มีต่อประเทศ

แบบสำรวจ ออนไลน์ สภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) online

แบบสำรวจ ออนไลน์ สภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) online

1.ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบ “แบบสำรวจสภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)”
จำนวน 3 ฉบับ ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

     ฉบับที่ 1 สำหรับบุคลากรระดับนโยบาย/สพฐ.

 

    ฉบับที่ 2 สำหรับบุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศน.วัดผล)

 

 

    ฉบับที่ 3 สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา (ผู้บริหารฯ ครูวิชาการ และ ครูชั้น ป.3)

 

2.แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจสภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถผู้เรียนระดับชาติให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบในทุกระดับ

3.โครงสร้างของแบบสอบถาม มีจำนวน 3 ตอน คือ

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
    ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
    ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

4.ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง

5.การตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระบบการทดสอบให้ได้มาตรฐานต่อไป

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อมูล
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2559

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2559

กลุ่มจังหวัด 01

กลุ่มจังหวัด02

กลุ่มจังหวัด03

กลุ่มจังหวัด04

กลุ่มจังหวัด05

กลุ่มจังหวัด06

กลุ่มจังหวัด07

กลุ่มจังหวัด08

กลุ่มจังหวัด09

กลุ่มจังหวัด10

กลุ่มจังหวัด11

กลุ่มจังหวัด12

กลุ่มจังหวัด13

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 
เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

คู่มือการใช้งาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ