Get Adobe Flash player

root

สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018

“สพฐ.เตรียมความพร้อมการเข้าร่วม PISA 2018”

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 (PISA 2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ โดย นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2018 ตระหนักถึงผลกระทบของผลการประเมิน PISA ที่มีต่อประเทศ

แบบสำรวจ ออนไลน์ สภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) online

แบบสำรวจ ออนไลน์ สภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) online

1.ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบ “แบบสำรวจสภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)”
จำนวน 3 ฉบับ ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

     ฉบับที่ 1 สำหรับบุคลากรระดับนโยบาย/สพฐ.

 

    ฉบับที่ 2 สำหรับบุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศน.วัดผล)

 

 

    ฉบับที่ 3 สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา (ผู้บริหารฯ ครูวิชาการ และ ครูชั้น ป.3)

 

2.แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจสภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถผู้เรียนระดับชาติให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบในทุกระดับ

3.โครงสร้างของแบบสอบถาม มีจำนวน 3 ตอน คือ

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
    ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
    ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

4.ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง

5.การตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระบบการทดสอบให้ได้มาตรฐานต่อไป

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อมูล
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2559

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2559

กลุ่มจังหวัด 01

กลุ่มจังหวัด02

กลุ่มจังหวัด03

กลุ่มจังหวัด04

กลุ่มจังหวัด05

กลุ่มจังหวัด06

กลุ่มจังหวัด07

กลุ่มจังหวัด08

กลุ่มจังหวัด09

กลุ่มจังหวัด10

กลุ่มจังหวัด11

กลุ่มจังหวัด12

กลุ่มจังหวัด13

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 
เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

คู่มือการใช้งาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2560

คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ปีการศึกษา 2560

ชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

PPT (ไฟล์ PDF) ชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ไฟล์ PPT ชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560