Get Adobe Flash player

root

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

โปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 
เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

คู่มือการใช้งาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2560

คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ปีการศึกษา 2560

ชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

PPT (ไฟล์ PDF) ชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ไฟล์ PPT ชี้แจง การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

PPT (ไฟล์ PDF) ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

(ไฟล์ PPT) ชี้แจง การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2560 ความสามารถด้านภาษา,ความสามารถด้านคำนวณ,ความสามารถด้านเหตุผล

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2560 ความสามารถด้านภาษา

กระดาษคำตอบ ความสามารถด้านภาษา                     กระดาษคำตอบสำรอง ความสามารถด้านภาษา  

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2560 ความสามารถด้านคำนวณ

กระดาษคำตอบ ความสามารถด้านคำนวณ                 กระดาษคำตอบสำรอง ความสามารถด้านคำนวณ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2560 ความสามารถด้านเหตุผล

กระดาษคำตอบ ความสามารถด้านเหตุผล                   กระดาษคำตอบสำรอง ความสามารถด้านเหตุผล

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based.Assessment).เพื่อเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ๒๐๑๘

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-based.Assessment).เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมิน PISA ๒๐๑๘
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร