Get Adobe Flash player

root

Powerpoint (PPT) ประกอบการชี้ แจง สนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 Powerpoint (PPT) ประกอบการชี้แจงสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2559

2016-12-30_9-43-17

download1

หนังสือ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๗๘ การบริหารจัดการงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษา (National Test:NT)

หนังสือ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๗๘  การบริหารจัดการงบประมาณที่จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง  เกี่ยวกับการการประเมินคุณภาพการศึกษา  การบริหารจัดการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

download1

การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                            ประชาสัมพันธ์

การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

วันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐

                      ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                   เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับระบบการประเมินตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมี ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน
             เปิดการประชุมและบรรยายให้กรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา                              ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา       ครูปฐมวัย และผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน ๔๐ คน   

 

 

 

 

การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผุ้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) ปีการศึกษา 2559

การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผุ้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) ปีการศึกษา 2559

        nt-o-net-59

download1

Powerpiont แนะนำโครงการ

Powerpiont หน่วยที่ 1

Powerpiont หน่วยที่ 2

Powerpiont หน่วยที่ 3

Powerpiont หน่วยที่ 4

Powerpiont หน่วยที่ 5

Powerpiont หน่วยที่ 6

Powerpiont หน่วยที่ 7

เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำ

 

การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559

การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationl Test: NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

 

download1

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 และการยกระดับผลการทดสอบ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 และการยกระดับผลการทดสอบ 

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

untitled

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบ

รายละเอียดโครงสร้างแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด : กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง 

 

 

 

การประชุมสรุปผลการทดลองมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การประชุมสรุปผลการทดลองมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพภาพใน

วันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ

 

power point วิทยากร ในงานประชุม

download1

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
(๒๗ ก.ย. ๕๙) ผอ. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

สรุปผลการสัมมนาทดลองใช้ร่างมาตรฐานฯ และแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสพฐ 
(๒๘ ก.ย. ๕๙) ผอ. วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

การประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสี่และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  ดร. คมศร วงษ์รักษา

แผนการทดลองระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. คมศร วงษ์รักษา

ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประเมิน  ดร. ลาวัลย์ พิชญวรรธน์

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม