วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

LINK VDO การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์ การประเมินใหม่

 LINK VDO การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

1.พิธีเปิด (ท่านสุกัญญา งามบรรจง)

2.การสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ)

3.มาตรฐานตัวชี้วัดใหม่ที่ประกาศใช้ (ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี)

4.แนวคิดหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงไป (ดร.บุญชู ชลัษเฐียร)

5.เทคนิคการประเมิน  ในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ)


6.เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการสังเกต ตอน 1 (ศน.มาโนช จันทร์แจ่ม)

7.ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการสังเกต ตอน 2 (ศน. มาโนช จันทร์แจ่ม)

8.เทคนิคการเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
(นายสมบัติ เนตรสว่าง)


9.เทคนิคการเสนอข้อมูลเพื่อรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ผศ.ดร.สิทธิกร  สุมาลี)

10.การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา (นางวาทินี ธีระตระกูล)

11.การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด  (ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์)

12.การบริหารจัดการโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด
  
(ดร.ณัฐา  เพชรธนู)

13.(พิธีปิดการสัมมนา)

 

แสดงความคิดเห็น