วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

PPT การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

 PPT ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

1.ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A1.pdf

2.รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A2.pdf

3.ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A3.pdf

4.1 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A4.1-1.pdf

4.2 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ. ดร.พนิดา ศกุนตนาค
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A4.2.pdf

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A5.1.pdf

5.2 ดร.อมรรัตน์  สร้อยสังวาลย์
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/A5.2.pdf

 

แสดงความคิดเห็น