วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ff.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/S1.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/S-2.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/ss-1.pdf

http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/aa-1.pdf

 

 

แสดงความคิดเห็น