วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สาหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2560
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย

 

ผังที่นั่งสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย

 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ (กรณีสมัครผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต)

 

รูปแบบการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม  ห้ามเข้าสอบ.

 

แผ่นที่  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แสดงความคิดเห็น