วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

เอกสารประกอบ(PTT) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเเรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ

 

เอกสารคู่มือ การพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ Performance

powerpoint ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

powerpoint หน่วยที่ 1

powerpoint หน่วยที่ 2

powerpoint หน่วยที่ 3

powerpoint หน่วยที่ 4

powerpoint หน่วยที่ 5

powerpoint หน่วยที่ 6

รูปภาพบรรยากาศภายในงานการอบรม

แสดงความคิดเห็น