วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาเพื่อให้นักวิชาการศึกษาและข้าราชการครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 41 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 33 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 8 เขต ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

[su_custom_gallery source=”media: 5413,5412,5411,5410,5409,5408,5407,5406,5405,5404,5403,5402,5401,5400,5399,5398,5397,5396,5395,5394,5393,5392,5391,5390,5389,5388,5387,5386,5385,5384,5383,5382,5381,5380,5379,5378,5377,5376,5375,5374,5373″ limit=”53″ link=”lightbox” width=”300″ height=”380″ title=”never”]

 

 

แสดงความคิดเห็น