วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

 

ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็น