วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผุ้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) ปีการศึกษา 2559

การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผุ้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) ปีการศึกษา 2559

        nt-o-net-59

download1

Powerpiont แนะนำโครงการ

Powerpiont หน่วยที่ 1

Powerpiont หน่วยที่ 2

Powerpiont หน่วยที่ 3

Powerpiont หน่วยที่ 4

Powerpiont หน่วยที่ 5

Powerpiont หน่วยที่ 6

Powerpiont หน่วยที่ 7

เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำ

 

แสดงความคิดเห็น