วันศุกร์, พฤศจิกายน 22สำนักทดสอบทางการศึกษา

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง

กรอบโครงสร้างแบบทดสอบ

รายละเอียดโครงสร้างแบบทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด : กรอบโครงสร้างแบบทดสอบมาตรฐานกลาง 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น