วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ

(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools)

ระหว่างวันที่ 10 – 13  กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีความต้องการพิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และชายขอบ: Bridging Schools/Buffer Schools) ประกอบไปด้วย นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 12 คน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 11 คน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 จำนวน 56 คน ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชายขอบ (Bridging Schools/Buffer Schools) จำนวน 22 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (สพฐ.) จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน ระหว่างวันที่ 10 – 13  กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานด้านทะเบียนวัดผลและการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักสูตร ระบบการวัดและประเมินผล และรูปแบบของเอกสารหลักฐานการศึกษา สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น