วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผุ้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559

ด้านภาษา

ด้านคำนวณ

ด้านเหตุผล

แสดงความคิดเห็น