วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

เอกสารการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

เอกสารการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT/O-NET)

 

download1

PPT หน่วยที่ 1

PPT หน่วยที่ 2

PPT หน่วยที่ 3

PPT หน่วยที่ 4

PPT หน่วยที่ 5

PPT หน่วยที่ 6

PPT หน่วยที่ 7

เอกสารประกอบการประชุม

ใบงาน

 

 

แสดงความคิดเห็น