วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 3ปี ต่อเนื่อง