วันอังคาร, สิงหาคม 20สำนักทดสอบทางการศึกษา

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน