Get Adobe Flash player

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
นับถอยหลัง NT
Facebook
โครงสร้างข้อสอบพร้อมเฉลยการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555-2559

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบ
แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

Downloads
สถิติเว็บไซต์
  • 201
  • 3,363
  • 62,464
  • 1,447,756
  • 12,422,198
  • 2,117,321►คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

►คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)

►คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)

กำหนดการบริหารจัดการทดสอบ NT ป.3/RT การอ่าน ป.1
► Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
► Test-Blueprint กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐

การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

-->

สำนักทดสอบทางการศึกษา