Get Adobe Flash player

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
Facebook
Countdown O-NET ป.6
days
-1
-9
hours
-2
-3
minutes
0
-5
seconds
-5
-2
Countdown O-NET ม.3
days
-1
-9
hours
-2
-3
minutes
0
-5
seconds
-5
-2
Countdown O-NET ม.6
days
0
-5
hours
-2
-3
minutes
0
-5
seconds
-5
-2
Downloads
สถิติเว็บไซต์
  • 71,365
  • 62,818
  • 1,650,186
  • 3,286,961
  • 3,286,961
  • 229,440
► คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2559 แก้ไขเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิก ❏❐❑❒❏❏ ดาวน์โหลดไฟล์ word คลิก

▶Powerpoint (PPT) ประกอบการชี้แจง สนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

Countdown NT 59
days
1
3
hours
0
1
minutes
5
5
seconds
0
8

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐

หนังสือ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๗๘ การบริหารจัดการงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษา (National Test:NT)

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2559
การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผุ้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) ปีการศึกษา 2559

สำนักทดสอบทางการศึกษา