Get Adobe Flash player

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
Facebook
Countdown O-NET ป.6
days
1
6
hours
1
7
minutes
3
8
seconds
3
7
Countdown O-NET ม.3
days
1
6
hours
1
7
minutes
3
8
seconds
3
7
Countdown O-NET ม.6
days
3
0
hours
1
7
minutes
3
8
seconds
3
7
Downloads
สถิติเว็บไซต์
  • 1,507
  • 68,172
  • 626,379
  • 1,381,256
  • 1,381,256
  • 116,316
► โรงเรียน (16 ม.ค. 60 - 27 ม.ค. 60) ► คู่มือการใช้งาน
- เพิ่มเติม/แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในแต่ละโรงเรียน
- จัดการข้อมูลห้องสอบในแต่ละโรงเรียน
► เขตพื้นที่การศึกษา (22 ม.ค. 60 - 2 ก.พ. 60) ► คู่มือการใช้งาน
- จัดการข้อมูลสนามสอบ เลือกโรงเรียนที่จะเป็นสนามสอบ
- จัดนักเรียนเข้าสนามสอบในแต่ละห้องของแต่ละโรงเรียน
Countdown NT 59
days
4
8
hours
1
7
minutes
3
8
seconds
3
7

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2559
การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผุ้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) ปีการศึกษา 2559

สำนักทดสอบทางการศึกษา