Get Adobe Flash player

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
Facebook
Downloads
สถิติเว็บไซต์
  • 21
  • 21,195
  • 312,561
  • 7,527,976
  • 7,564,768
  • 754,049


http://nt.obec.go.th Test-Blueprint
ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (อย่างเป็นทางการ)
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 23.30 น. เป็นต้นไป
Powerpiont แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผล สำหรับโรงเรียนสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตารางโครงสร้างข้อสอบ การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (National Test : NT)
โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6,ม.3,ม.6
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผุ้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559
► รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2560
► เอกสาร(powerpoint) การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐

การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

--> การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผุ้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) ปีการศึกษา 2559

สำนักทดสอบทางการศึกษา