Get Adobe Flash player

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
Facebook
Countdown O-NET ป.6
days
-2
-1
hours
-1
-4
minutes
0
-7
seconds
-5
0
Countdown O-NET ม.3
days
-2
-1
hours
-1
-4
minutes
0
-7
seconds
-5
0
Countdown O-NET ม.6
days
0
-7
hours
-1
-4
minutes
0
-7
seconds
-5
0
Downloads
สถิติเว็บไซต์
  • 18,426
  • 58,312
  • 1,575,123
  • 3,366,623
  • 3,366,623
  • 235,585
► คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2559 แก้ไขเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิก ❏❐❑❒❏❏ ดาวน์โหลดไฟล์ word คลิก

▶Powerpoint (PPT) ประกอบการชี้แจง สนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

Countdown NT 59
days
1
1
hours
1
0
minutes
5
3
seconds
0
9

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐

หนังสือ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๗๘ การบริหารจัดการงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษา (National Test:NT)

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
การประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2559
การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผุ้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) ปีการศึกษา 2559

สำนักทดสอบทางการศึกษา